Pińczów, Świętokrzyskie

Dom | 136 124 zł | 91,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Pińczowie


Olgierd Pawłowski


Kancelaria Komornicza, 3-go Maja 17, Pińczów, 28-400 Pińczów


tel. 041-357-31-30 / fax. 041-357-33-80


Sygnatura: KM 498/15


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pińczowie Olgierd Pawłowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-04-2019 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Pińczowie z siedzibą przy 3 Maja 12a, 28-400 Pińczów, pokój 1, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: , położonej przy Bednarska 6, 28-400 Pińczów, dla której Sąd Rejonowy w Pińczowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1P/00021981/4.
Opis nieruchomości:
udziały dłużników w wysokości 1/2 każdy w nieruchomości opisanej jako nieruchomość gruntowa działka nr 74/2 o pow. 0,0136 HA, zabudowana budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym (dom jednorodzinny) o pow. 91 m2 nieruchomość ta położona jest w miejscowości: Pińczów, ul. Bednarska 6 i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Pińczowie o numerze: KI1P/00021981/4.
Suma oszacowania udziału dłużnika w wysokości 1/2 w nieruchomości na kwotę 90 749,00 zł
- cena wywołania za udział na kwotę 68 100,00 zł (trzy czwarte ceny oszacowania)
-wysokość rękojmi za udział na kwotę 9 100,00 zł


Suma oszacowania wynosi 181 498,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 136 123,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 150,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/PIŃCZÓW 29 1020 2645 0000 5002 0003 8430.  Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany jest  złożyć rękojmię w gotówce lub na rachunek bankowy Komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Olgierd Pawłowski  • cena: 551 000 zł
  • 900 za m2
Image things

Skarżysko-Kamienna , Świętokrzyskie

250 000 zł | 3 pokoje | 65,18 m2 | Parter

  • cena: 250 000 zł
  • 3 836 za m2
Image things

Sandomierz , Świętokrzyskie

348 867 zł | 188,70 m2

  • cena: 348 867 zł
  • 1 849 za m2