Staw Kunowski, Świętokrzyskie

Dom | 48 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Gotfryd Nowak prowadzący Kancelarię Komorniczą w Starachowicach przy ul. Staszica 13 na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:
17-04-2019 roku o godz. 9,00


w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Starachowicach przy ul. Staszica 12 odbędzie się:

P I E R W S ZA L I C Y T A C J A

nieruchomości stanowiącej własność dłużnika i opisanej jako nieruchomość zabudowana drewnianym, parterowym budynkiem mieszkalnym oraz drewnianą komórką, położona we wsi Staw Kunowski gmina Brody, powiat starachowicki, mającej założoną księgę wieczystą numer KI1H/00046609/6 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach, oznaczonej jako położone w obrębie 0014 Staw Kunowski działki numer 13,14,15 o łącznej powierzchni 0,1400 ha.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 64.000,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 48.000,00 zł.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości


na rachunek bankowy komornika: nr 53 1020 2674 0000 2502 0003 2672 prowadzony przez PKO BP SA lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Starachowicach przy ul. Staszica 13.


Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub winna zostać wpłacona na dzień przed licytacją w kancelarii komornika. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi. Rękojmia stanowi kwotę 6.400,00 zł
Nieruchomość można oglądać w dniu 03-04-2019 roku od godziny 09.00 do 09.30, zaś operat szacunkowy


tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo


o zwolnienie od egzekucji nieruchomości.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie sa ujawnione w księdze wieczystej


i nie zostaną ogłoszone najpoźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będa uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Jeżeli nieruchomość ma być nabyta do majątku wspólnego małżonków, do licytacji winni przystąpić oboje małżonkowie, bądź jeden z małżonków posiadający pełnomocnictwo drugiego małżonka z podpisem urzędowo poświadczonym.
Komornik

Image things

Sulisławice , Świętokrzyskie

113 245 zł | 1,00 m2

  • cena: 113 245 zł
  • 113 245 za m2
Image things

Zborówek , Świętokrzyskie

685 215 zł | 1 076,90 m2

  • cena: 685 215 zł
  • 636 za m2
  • cena: 249 193 zł
  • 180 za m2