Kielce, Świętokrzyskie

Dom | 1 032 358 zł | 355,42 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Paweł Kułaga na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-04-2019 o godz. 14:30w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach z siedzibą przy Warszawska 44, 25-312 Kielce, pokój VI, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przyWarkocz 4 i 6,25-253 M. Kielce, dla której SĄD REJONOWY KIELCE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1L/00005734/6.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 355,42 m.kw. oraz budynkiem produkcyjnym z częścią socjalną o powierzchni użytkowej 276,01 m.kw. i budynkiem gospodarczo - garażowym o powierzchni użytkowej 76,55 m.kw., oznaczona jako działki ewidencyjne numer 116 i 117 o łącznej powierzchni 0,4037 ha, położona w Kielcach przy ulicy Warkocz 4 i 6, obręb 0026 Kielce, gmina Miasto Kielce, jednostka ewidencyjna 266101_1 Miasto Kielce, powiat Kielce Miasto, województwo świętokrzyskie, która posiada urządzoną księgę wieczystą w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach o numerze: KI1L/00005734/6.

Suma oszacowania wynosi 1 548 536,79 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 032 357,86 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 154 853,67 zł. Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację (rękojmia w dniu poprzedzającym licytację musi znajdować się na rachunku bankowym komornika).Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I Oddział w Kielcach 17102026290000920200158733.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Image things

Kielce , Świętokrzyskie

96 000 zł | 29,20 m2

  • cena: 96 000 zł
  • 3 288 za m2
Image things

Kielce , Świętokrzyskie

92 380 zł | Kawalerka | 35,26 m2 | 7 piętro

  • cena: 92 380 zł
  • 2 620 za m2