Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Skarżysko-Kamienna, świętokrzyskie

37 317 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 99,00 m2 | Parter

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 37 317 zł
 • Miasto: Skarżysko-Kamienna
 • Powierzchnia: 99,00 m2
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Cena za m2: 377 zł
 • Ulica: Dygasińskiego 23
 • Liczba pokoi: 3
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: brak danych
 • Numer oferty: 259377X607460937
 • Termin wpłaty wadium: 24-03-2023 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości xx ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki wynoszącego 1/3 udziału przysługującemu upadłej we współwłasności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 1 położony w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Dygasińskiego 23, dla którego lokalu prowadzona jest księga wieczysta XXXX/XXXXXXXX/X, a z którym związany jest wynoszący 13119/27918 udział w gruncie stanowiącym działkę nr 40, dla której prowadzona jest księga wieczysta XXXX/XXXXXXXX/X,
za cenę nie niższą niż 37.316,50 zł (trzydzieści siedem tysięcy trzysta szesnaście złotych pięćdziesiąt groszy).
Sprzedaż będzie mieć skutki sprzedaży egzekucyjnej.
Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży udostępnione są do wglądu w biurze syndyka masy upadłości, ul. Wesoła 51/328, 25 – 363 Kielce, w dni powszednie, w godz. 10:00-14:00, oraz w aktach sprawy o sygn. V GUp 79/21, w czytelni akt Sądu Rejonowego w Kielcach, ul. Warszawska 44 (po zamówieniu).
Oferty należy składać w terminie do dnia 24 marca 2023 r., do godz. 14.00, na adres Kancelarii Syndyka: ul. Wesoła 51/328, 25 – 363 Kielce. Oferty mogą być składane listownie lub osobiście, przy czym w każdym przypadku za datę złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę jej wpływu pod wyżej wskazany adres. Telefon kontaktowy do kancelarii syndyka: 60********88.
Oferta powinna zawierać: a) oznaczenie oferenta; imię i nazwisko lub firmę oraz adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, adres e-mail, b) w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej– aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego, c) w przypadku osób fizycznych – poświadczoną notarialnie kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość (dopuszcza się anonimizację części danych bądź przekreślenie kopii w sposób niezakrywający dostępnych danych), i jeżeli dotyczy: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, d) oświadczenie oferenta, że nie jest upadłym ani małżonkiem upadłego, e) określenie ceny nabycia. Cena powinna być wyrażona kwotowo i jednoznacznie, poprzez jej określenie liczbowo i słownie, f) w przypadku składania oferty przez pełnomocnika – należy załączyć dokument pełnomocnictwa w oryginale lub kopii uwierzytelnionej notarialnie.

Image things

Skarżysko-Kamienna, świętokrzyskie

68 400 zł | Mieszkanie | 63,58 m2

 • cena: 68 400 zł
 • 1 076 za m2
Image things

Skarżysko-Kamienna, świętokrzyskie

70 500 zł | Działka | 0.9228 ha.

 • cena: 70 500 zł
Image things

Skarżysko-Kamienna, świętokrzyskie

105 000 zł | Działka | 0.0739 ha.

 • cena: 105 000 zł