Ostrowiec Świętokrzyski, Świętokrzyskie

Dom | 229 404 zł | 145,71 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Zygmunt Jarosiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-03-2019 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim z siedzibą przy Kościuszki 1, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników:położonej przy Słowackiego 11C, 27-400 Ostrowiec Św., dla której Sąd Rejonowy w Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1O/00038657/5.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka o numerze ewidencyjnym 36/2 o powierzchni 635 m2 położona w Ostrowcu Św. przy ul. Słowackiego 11c. Grunt zabudowany jest murowanym jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 145,71 m2 oraz zabudowaniami gospodarczymi.

Suma oszacowania wynosi 305 872,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 229 404,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 587,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 50 1020 2674 0000 2102 0003 2631.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 11:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Zygmunt Jarosiński

  • cena: 249 193 zł
  • 180 za m2
  • cena: 378 750 zł
  • 1 076 za m2
  • cena: 73 000 zł
  • 279 za m2