Makoszyn, Świętokrzyskie

Dom | 294 478 zł | 164,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Emilia Bartosik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-03-2019r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach mającego siedzibę przy ul. Warszawska 44 w sali nr XVIII, odbędzie się

druga licytacja

nieruchomości stanowiącej działkę numer 482 położoną w obrębie Makoszyn gmina Bieliny, należącej do dłużnika , dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KI1L/00007675/8.

Na powyższej działce znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni użytkowej 164 mkw. oraz dwa budynki gospodarcze o powierzchni użytkowej: budynek gospodarczo-garażowy o powierzchni 95m kw. oraz budynek gospodarczy(stodoła) o powierzchni 108m kw. Całkowita powierzchnia działki zgodnie z zapisami w ewidencji gruntów wynosi 3,3200 ha.

Suma oszacowania wynosi 441 717,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 294 478,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 44 171,70zł.

Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację (złożenie następuje w chwili wpływu środków na rachunek komornika) .

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Kielcach al.1000-lecia PP 29124044161111001051999909

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Działka nr 482 podlega pod zasadę obrotu ziemią rolną na rynku prywatnym po 30 kwietnia 2016 określone w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003r(Dz.U. 2012.803 ze zm.)

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.16:00 do godz.18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Kielcach przy ul. Warszawska 44 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

  • cena: 80 000 zł
  • 80 000 za m2
Image things

Sandomierz , Świętokrzyskie

157 215 zł | 77,62 m2

  • cena: 157 215 zł
  • 2 025 za m2
  • cena: 34 500 zł
  • 34 500 za m2