Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Ropczyce, podkarpackie

260 393 zł | Dom | 145,96 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 260 393 zł
 • Miasto: Ropczyce
 • Powierzchnia: 145,96 m2
 • Województwo: podkarpackie
 • Cena za m2: 1 784 zł
 • Ulica: Mickiewicza 15
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 34 719 zł
 • Numer oferty: 258299X604936261
 • Termin wpłaty wadium: 19-04-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ropczycach

Grzegorz Piotrowski

Kancelaria Komornicza, Rynek 13,  Ropczyce,   39-100 Ropczyce

tel. 504294941 / fax. 17 2227486

Sygnatura: KM 155/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ropczycach Grzegorz Piotrowski Kancelaria Komornicza nr III w Ropczycach na  podstawie art. 9864 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-04-2023r. o godz. 14:00  na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 1138/2 o pow. 583m2  położona w msc. Ropczyce przy ul. Mickiewicza 15  objęta KW XXXX/XXXXXXXX/X.  
Nieruchomość położona jest w centralnej części miasta Ropczyce bezpośrednio przy głównej ulicy. Nieruchomość składa się z jednej działki o kształcie zbliżonym do prostokąta, położonej w terenie o lekkim spadku w kierunku północnym. W sąsiedztwie zlokalizowane są nieruchomości zabudowane podobną zabudową mieszkaniową, jak również obiekty oświatowe. Teren nieruchomości jest ogrodzony z trzech stron. Od strony frontowej wykonane jest solidne murowane ogrodzenie z cegły klinkierowej z przęsłami stalowymi kutymi. W ogrodzeniu tym zamontowano bramę wjazdową oraz furtkę. Od strony zachodniej i wschodniej teren nieruchomości ogrodzony jest typowym ogrodzeniem z siatki stalowej mocowanej do słupków stalowych osadzonych w gruncie. Od strony północnej teren nieruchomości nie jest ogrodzony. Cześć centralną działki zajmuje budynek mieszkalny. Jest to obiekt w całości podpiwniczony o dwóch pełnowymiarowych kondygnacjach mieszkalny na poziomie parteru i pietra oraz niemieszkalnej kondygnacji poddasza. Budynek w części mieszkalnej jest w całości wykończony i użytkowany. Posadzki w zależności od pomieszczenia wykończone: płytkami ceramicznymi, wykładziną bądź parkietem. Ściany w dużej mierze wykończone boazerią drewnianą bądź materiałem drewnopodobnym. Pozostałe ściany tynkowane i malowane farbami emulsyjnymi. W łazience na ścianie płytki ceramiczne. Sufity w części pomieszczeń wykończone kasetonami. Stolarka okienna i drzwiowa typowa dla budynków jednorodzinnych. W piwnicy część ścian wykończona tynkiem część nieotynkowanych. Więźba dachowa czterospadowa kryta blachą Z zewnątrz budynek docieplony styropianem i wykończony tynkiem dekoracyjnym. Cokół wokół budynku wykończony płytkami ceramicznymi. Wejście zewnętrzne chronione murowanym, zadaszeniem wykonanym z cegły klinkierowej. Obiekt ogrzewany piecem węglowym zamocowanym w piwnicy. Według danych mapy zasadniczej obiekt ma również zaprojektowany przyłącz do sieci ciepłowniczej. Budynek wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz gazową. Orientacyjne parametry techniczne budynku: wymiary zewnętrzne sprowadzone do kształtu prostokąta ok: 9,50x9,40m; powierzchnia zabudowy według kartoteki budynków: 89,00m2; oszacowana powierzchnia netto: 281,24m2 w tym powierzchnia użytkowa: 145,96m2; kubatura: 943m3; ilość kondygnacji mieszkalnych nadziemnych: 2; powierzchnia obliczeniowa: 89m2. 
 Drugim budynkiem zlokalizowanym na działce jest obiekt garażowy. Jest to budynek: parterowy, niepodpiwniczony, składający się z dwóch boksów garażowych, przykryty jednospadowym stropodachem betonowym izolowanym papą. W jednym z boksów garażowych wykonany jest kanał. Wejście do garażu umożliwiają zamontowane dwie drewniane bramy garażowe. Doświetlenie garażu realizowane jest poprzez przeszklenia zamontowane we wrotach garażowych oraz małe okienko zamontowane w zachodniej ścianie budynku. Z zewnątrz i wewnątrz budynek jest otynkowany. Według danych mapy ewidencyjnej budynek garażu północną ścianą przekracza granice ewidencyjną wycenianej nieruchomości i ta część garażu zlokalizowana jest już na nieruchomości sąsiedniej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1138/14. Taka lokalizacja obiektu wymaga od potencjalnego inwestora uregulowania stanu prawnego tego obiektu poprzez ustanowienie stosownych służebności gruntowych na sąsiedniej nieruchomości, bądź nabycie części gruntu sąsiedniej nieruchomości niezbędnego do prawidłowego korzystania z budynku. Orientacyjne parametry techniczne budynku garażowego: wymiary zewnętrzne sprowadzone do kształtu prostokąta ok: 7,50x7,90m; powierzchnia zabudowy według kartoteki budynków: 59,00m2; oszacowana powierzchnia użytkowa: 53,10m2, kubatura: 165m3; ilość kondygnacji użytkowych nadziemnych: 1; Oprócz opisanych wyżej budynków na działce zlokalizowana jest również nie trwale związana z gruntem drewniana altana ogrodowa ustawiona w północno-wschodnim rogu nieruchomości. Jest to obiekt o zwartej, lekkiej drewnianej konstrukcji, szkieletowej, obudowanej ze wszystkich stron drewnem. Tego typu obiekty można łatwo przenieść w inne miejsce. Z tego względu uznaje się je za obiekty tymczasowe, nietrwale związane z gruntem, niepodlegające oszacowaniu w operacie szacunkowym nieruchomości. Na nieruchomości od furtki i bramy wjazdowej do wrót garażowych teren wyłożono kostką brukową. Na nieruchomości dodatkowo zlokalizowane są stare zadrzewienia ozdobne, pokaźnych rozmiarów, głównie krzewy i drzewa iglaste. Są one nasadzone wzdłuż wschodniej oraz zachodniej granicy działki oraz przed budynkiem od strony ulicy. Zadrzewienia te skutecznie zasłaniają budynek mieszkalny przed osobami postronnymi przemieszczającymi się wzdłuż głównej ulicy miasta . 
Prawo własności przysługuje xx.
Na nieruchomości ustanowiona jest służebność osobista polegająca na prawie korzystania z całego domu  znajdującego się na działce nr 1138/2 oraz służebność osobista polegająca na prawie korzystania z  garaży znajdujących się na działce nr 1138/2. 
Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 28-04-2023r: o godz. 14:00 
Nieruchomość objętą KW XXXX/XXXXXXXX/X po pomniejszeniu o wartość służebności oszacowano na kwotę: 347.190,00 zł  
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. 
260.392,50 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości.
Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika nr: 12917100040000101020000010 w Bank Spółdzielczy w Ropczycach najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.
Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Przepisu art. 964 nie stosuje się. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.
W razie potrzeby komornik niezwłocznie wzywa licytanta, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do uzupełnienia danych, a jeżeli udział w przetargu wymaga zezwolenia organu władzy publicznej lub wykazania umocowania do występowania w imieniu innej osoby - do przedłożenia utrwalonych w postaci elektronicznej kopii wymaganych dokumentów w terminie 3 dni, nie później niż dzień przed terminem licytacji.
Komornik potwierdza fakt złożenia rękojmi i podania danych niezwłocznie po ich otrzymaniu, poprzez dopuszczenie licytanta do udziału w przetargu. O odmowie dopuszczenia do przetargu zawiadamia się zainteresowanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
Przetarg rozpoczyna się i kończy z chwilą wskazaną w obwieszczeniu o licytacji nieruchomości. W toku przetargu licytanci ofiarują cenę nabycia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa. Po zakończeniu przetargu komornik za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informuje licytantów o wyłonieniu licytanta ofiarującego najwyższą cenę w chwili zakończenia przetargu. Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w terminie 3 dni od dnia odmowydopuszczenia do przetargu, a na przebieg przetargu - w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia. Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć także inne osoby, o ile posiadają w tym systemie konto.
Na dzień przed rozpoczęciem przetargu w systemie teleinformatycznym udostępnia się informacje, o których mowa w art. 973 k.p.c.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną  nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z art. 971 k.p.c. nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych.
 Art. 998 k.p.c. § 1. Po uprawomocnieniu się przybicia i wykonaniu przez nabywcę warunków licytacyjnych lub postanowienia o ustaleniu ceny nabycia i wpłaceniu całej ceny przez Skarb Państwa sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności.
§ 2. Na postanowienie co do przysądzenia własności przysługuje zażalenie. Podstawą zażalenia nie mogą być uchybienia sprzed uprawomocnienia się przybicia.
Art. 999 k.p.c. § 1. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność na nabywcę i jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w katastrze nieruchomości oraz przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest tytułem wykonawczym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości i opróżnienia znajdujących się na tej nieruchomości pomieszczeń bez potrzeby nadania mu klauzuli wykonalności. Przepis art. 791 stosuje się odpowiednio. § 2. Od chwili uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności na rzecz nabywcy należą do niego pożytki z nieruchomości. Powtarzające się daniny publiczne przypadające z nieruchomości od dnia prawomocności postanowienia o przysądzeniu własności ponosi nabywca. Świadczenia publicznoprawne niepowtarzające się nabywca ponosi tylko wtedy, gdy ich płatność przypada w dniu uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności lub po tym dniu.
Wraz z obwieszczeniem o licytacji nieruchomości udostępnia się protokół opisu i oszacowania nieruchomości.
Licytacja może nie odbyć się bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy

Grzegorz Piotrowski


Image things

Ropczyce, podkarpackie

1 211 030 zł | Działka | 2.0654 ha.

 • cena: 1 211 030 zł