Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Nienadowa, podkarpackie

59 673 zł | Dom | 60,15 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Wojciech Antoni Kowalik na podstawie
art. 9864§3 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-04-2023r. o godz. 10:00
na portalu https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się
druga licytacja
udziału w 2/4 niewydzielonej części nieruchomości oznaczonej jako działki nr 3770/3, nr 3787/6
o łącznej pow. 1,2500 ha, położonej: 37-750 Nienadowa 620, obręb Nienadowa
dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X
zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 60,15 m2, budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 30,00 m2
Przetarg odbywa się w drodze licytacji elektronicznej i zakończy się w dniu 20-04-2023r. o godz.10:00
Suma oszacowania wynosi 89 510,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 59 673,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 951,00zł. którą należy złożyć na rachunek bankowy komornika: PKO BP SA I O\Przemyśl 40 10204274 0000 1302 0002 6153 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.
Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu:
numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.
Zgodnie z przepisem art. 976§1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00.
W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Informacji można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 663 004 444.

Image things

Dachnów, podkarpackie

20 900 zł | Działka | 0.0815 ha.

  • cena: 20 900 zł
Image things

Baligród, podkarpackie

90 000 zł | Działka | 0.1166 ha.

  • cena: 90 000 zł
Image things

Rymanów, podkarpackie

8 678 zł | Działka | 0.4574 ha.

  • cena: 8 678 zł