Ostrowiec Świętokrzyski, Świętokrzyskie

Mieszkanie | 85 000 zł | 2 pokoje | 50,68 m2

- 42 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI LUB PRAW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ

SPEED CASH POLSKA SP. Z O.O. ORAZ SPEED CASH EUROPA SP. Z O.O. SKA

Ogłaszający przetarg:

Speed Cash Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000476807, o nr NIP: 5252568139, REGON: 146919158

oraz

Speed Cash Europa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000 486129, o nr NIP: 5252573028, REGON: 5252573028

ul. Cegielniana 2/4 m. 11; 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Nr KW KI1O/00039806/2

CENA WYWOŁANIA: 85 000,00 PLN

Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki wraz z piwnicą (6,56 m²) o łącznej powierzchni użytkowej 50,68 m².

Wysokość czynszu: 229,57 zł
Opłaty eksploatacyjne regulowane na bieżąco: TAK
Ilość osób zameldowanych w lokalu: 0
Ilość osób przebywających w lokalu bez tytułu prawnego: 1
Roszczenie z działu III księgi wieczystej: wygasło
Ograniczone prawo rzeczowe: wygasło

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty do dnia 14.03.2019 roku.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie spółki przy ulicy Mazowiecka 9, 00-052 Warszawa, o godzinie 10:00 w dniu 15.03.2019 roku.
W razie przesłania oferty pocztą lub kurierem, otwarte zostaną jedynie oferty, które wpłynęły na ww. adres w terminie do 14.03.2019 roku.
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRZETARG” należy składać osobiście lub pisemnie na adres:
Speed Cash Polska z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mazowiecka 9
00-052 Warszawa

  • cena: 249 193 zł
  • 180 za m2
  • cena: 73 000 zł
  • 279 za m2
  • cena: 650 000 zł
  • 650 000 za m2