Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Dębica, podkarpackie

121 213 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 35,70 m2 | Parter

- 42 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 121 213 zł
 • Miasto: Dębica
 • Powierzchnia: 35,70 m2
 • Województwo: podkarpackie
 • Cena za m2: 3 395 zł
 • Ulica: Robotnicza 4
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 16 162 zł
 • Numer oferty: 257415X602865933
 • Termin wpłaty wadium: 08-05-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Dębicy

Adam Czerniak

Kancelaria Komornicza numer I w Dębicy , Kolejowa 30 B,  Dębica,   39-200 Dębica

tel. 14 682 18 10 / fax. 14 682 18 10

konto: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. 64 1600 1462 1810 9429 2000 0001


Sygnatura: Gkm 131/19


Dębica dnia 28.02.2023 roku
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Dębicy Adam Czerniak na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 10.05.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego  położonego przy  ul.Robotnicza 4/37, 39-200 Dębica, dla którego Sąd Rejonowy w Dębicy V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Słoneczna 3, Dębica, 39-200 Dębica) prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Opis nieruchomości:

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość lokalowa położona w Dębicy przy ul. Robotniczej 4, obręb ewidencyjny nr 0004, obejmująca lokal mieszkalny nr 37 wraz z udziałem w prawie własności działki nr 876/4 o powierzchni 0,3070 ha, objętej księgą wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X oraz we współwłasności niewydzielonych części wspólnych budynku z którego lokal został wydzielony w 357/30117 części, a także przynależną piwnicą nr 37.Lokal położony jest na pierwszej kondygnacji (parterze) budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Powierzchnia użytkowa wszystkich pomieszczeń wynosi 32,6 m2, do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 3,10 m2. Dla lokalu stanowiącego odrębną własność prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Dębicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr XXXX/XXXXXXXX/X. Lokal mieszkalny nr 37 znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 4 położonym w Dębicy, przy ul. Robotniczej, obręb nr 0004, w odległości około 1 km na wschód od centrum Dębicy (Rynek).
Miasto Dębica położone jest w zachodniej części województwa podkarpackiego na pograniczu Kotliny Sandomierskiej i Pogórza Karpackiego. Przez miasto przepływa rzeka Wisłoka. Dębica zajmuje powierzchnię 33,83 km², zamieszkuje ja ponad 48 tysięcy mieszkańców. Dębica posiada korzystne połączenia komunikacyjne, z uwagi na położone przy trasie komunikacyjnej E-40 i linii kolejowej oraz autostrady A4. Działka nr 876/4 o powierzchni 0,3070ha zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym nr 4. Budynek został wzniesiony w 1985 r. w konstrukcji wielkopłytowej. Składa się z pięciu kondygnacji nadziemnych, jest podpiwniczony. Budynek jest ocieplony oraz wykonana jest elewacja zewnętrzna. Wokół budynków znajdują się ścieżki komunikacyjne wyłożone kostką brukową i zieleń przybudynkowa. Klatka schodowa w dobrym stanie technicznym – ściany wykończone są powłoką farby malarskiej, posadzka i biegi schodów wykończone są lastriko. Okładziny wewnętrzne ścian lokalu stanowią tynki z powłoką farby malarskiej oraz obłożone tapetą. W kuchni na części ściany płytki. Posadzki stanowi w zależności od pomieszczenia parkiet oraz płytki podłogowe. Łazienka wykończona płytkami, wyposażona w wannę, umywalkę i toaletę. Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa wewnętrzna płycinowa. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania, domofonową. Ogrzewanie lokalu z sieci miejskiej, grzejniki żeliwne. Stan techniczny standard lokalu i budynku oceniono jako: dobry. Budynek nr 4 przy ul. Robotniczej w Dębicy nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków ani do rejestru zabytków. Ujawniony w dziale I-O obszar: 35,7000m2 obejmuje powierzchnię użytkową lokalu oraz powierzchnię pomieszczenia przynależnego, tj. piwnicy nr 37. Zgodnie z informacją uzyskaną w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Dębicy powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 32,6m2, natomiast powierzchnia piwnicy wynosi 3,10 m2. Stwierdzono niezgodność pomiędzy ilością i rodzajem pomieszczeń ujawnionych w dziale I-O księgi wieczystej, a faktyczną stwierdzoną podczas oględzin nieruchomości. W dziale I-O księgi wieczystej ujawniono: „opis lokalu (rodzaj izby – liczba) : pokój - 1, kuchnia - 1, łazienka - 1, WC - 1, przedpokój – 1”. Na podstawie oględzin nieruchomości ustalono natomiast, że lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Na dzień oględzin nieruchomości stwierdzono, iż lokal jest zamieszkały. Nieruchomość obciążona jest hipotekami na łączną kwotę 286 474,39 zł zgodnie z art. 1003 k.p.c - prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności wraz z planem podziału sumy uzyskanej z egzekucji jest tytułem do wykreślenia w księdze wieczystej lub w zbiorze dokumentów wszelkich praw, które według planu podziału wygasły. Na podstawie samego postanowienia o przysądzeniu własności wykreśla się wszystkie hipoteki obciążające nieruchomość, jeżeli w postanowieniu stwierdzono złożenie całej ceny nabycia na rachunek depozytowy Ministra Finansów.Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  17.05.2023 o godzinie: 12:00 .

Suma oszacowania wynosi 161 617,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 121 212,75 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 161,70 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 64 1600 1462 1810 9429 2000 0001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Przepisu art. 964 nie stosuje się. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

W razie potrzeby komornik niezwłocznie wzywa licytanta, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do uzupełnienia danych, a jeżeli udział w przetargu wymaga zezwolenia organu władzy publicznej lub wykazania umocowania do występowania w imieniu innej osoby - do przedłożenia utrwalonych w postaci elektronicznej kopii wymaganych dokumentów w terminie 3 dni, nie później niż dzień przed terminem licytacji.

Komornik potwierdza fakt złożenia rękojmi i podania danych niezwłocznie po ich otrzymaniu, poprzez dopuszczenie licytanta do udziału w przetargu. O odmowie dopuszczenia do przetargu zawiadamia się zainteresowanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Przetarg rozpoczyna się i kończy z chwilą wskazaną w obwieszczeniu o licytacji nieruchomości. W toku przetargu licytanci ofiarują cenę nabycia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa. Po zakończeniu przetargu komornik za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informuje licytantów o wyłonieniu licytanta ofiarującego najwyższą cenę w chwili zakończenia przetargu. Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a na przebieg przetargu - w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia. Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć także inne osoby, o ile posiadają w tym systemie konto.

Na dzień przed rozpoczęciem przetargu w systemie teleinformatycznym udostępnia się informacje, o których mowa w art. 973 k.p.c.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 16:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 971 k.p.c. nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych.
Art. 998 k.p.c. § 1. Po uprawomocnieniu się przybicia i wykonaniu przez nabywcę warunków licytacyjnych lub postanowienia o ustaleniu ceny nabycia i wpłaceniu całej ceny przez Skarb Państwa sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności.

§ 2. Na postanowienie co do przysądzenia własności przysługuje zażalenie. Podstawą zażalenia nie mogą być uchybienia sprzed uprawomocnienia się przybicia.

Art. 999 k.p.c. § 1. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność na nabywcę i jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w katastrze nieruchomości oraz przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest tytułem wykonawczym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości i opróżnienia znajdujących się na tej nieruchomości pomieszczeń bez potrzeby nadania mu klauzuli wykonalności. Przepis art. 791 stosuje się odpowiednio. § 2. Od chwili uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności na rzecz nabywcy należą do niego pożytki z nieruchomości. Powtarzające się daniny publiczne przypadające z nieruchomości od dnia prawomocności postanowienia o przysądzeniu własności ponosi nabywca. Świadczenia publicznoprawne niepowtarzające się nabywca ponosi tylko wtedy, gdy ich płatność przypada w dniu uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności lub po tym dniu.


Wraz z obwieszczeniem o licytacji nieruchomości udostępnia się protokół opisu i oszacowania nieruchomości.


UWAGA: 

Licytacja może nie odbyć się bez podania przyczyny.


Komornik Sądowy

Adam Czerniak

Otrzymują do wiadomości:

1. Wierzyciel/pełnomocnik

2. Dłużnik/pełnomocnik

3. Uczestnicy

4. Sąd Rejonowy w Dębicy

5. właściwy organ gminy i urząd skarbowy miejsca położenia nieruchomości oraz organ ubezpieczeń społecznych

6. KRK

7. a/a

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 305 kodeksu karnego kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany. 2. Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone (art.767§2kpc). Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem (art.767 § 3 k.p.c.). Skargę wnosi się do Sądu za pośrednictwem komornika (Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dębicy Adam Czerniak Kancelaria Komornicza nr 1 w Dębicy) w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia – od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności (art.767§4kpc). Skargę rozpoznaje sąd właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika. Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług. O uwzględnieniu skargi komornik zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy. Skarga może być wniesiona na urzędowym formularzu (art.767 § indeks 3  k.p.c.). Komornik doręcza urzędowy formularz skargi dłużnikowi przy pierwszej czynności egzekucyjnej oraz stronom i uczestnikom obecnym podczas czynności dokonywanej poza kancelarią, chyba że czynność ta podlega zaskarżeniu skargą w formie ustnej (art.767 § 3 indeks 2 k.p.c.)


Historyczne ceny

Image things

Dębica, zachodniopomorskie

6 291 zł | Działka | 0.2 ha.

 • cena: 6 291 zł
Image things

Dębica, zachodniopomorskie

51 790 zł | Działka | 1.56 ha.

 • cena: 51 790 zł
Image things

Dębica, podkarpackie

18 000 zł | Działka | 0.0152 ha.

 • cena: 18 000 zł