Kielce, Świętokrzyskie

Mieszkanie | 166 167 zł | 3 pokoje | 62,58 m2 | Parter

- 48 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Kielcach


Paweł Kułaga


Kancelaria Komornicza, Nowy Świat 38/4, Kielce, 25-522 Kielce


tel. 413431203 / fax. 413431203


Sygnatura: KM 884/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Paweł Kułaga na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-04-2019 o godz. 12:00w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach z siedzibą przy Warszawska 44, 25-312 Kielce, pokój X,  odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przyZagórska 45/1,25-359 Kielce, dla którego SĄD REJONOWY KIELCE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1L/00130436/2.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny nr 1 stanowiący odrębną nieruchomość, składający się z przedpokoju, trzech pokoi, kuchni, łazienki i w.c., do lokalu przynależy piwnica, o łącznej powierzchni użytkowej 62,58 m.kw., położony na parterze w budynku wielolokalowym mieszkalnym w Kielcach przy ul. Zagórskiej 45, dla którego urządzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach o numerze: KI1L/00130436/2 . Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 6258/238756 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Numer księgi wieczystej z której wyodrębniono lokal KI1L/00125135/4.


Suma oszacowania wynosi 221 556,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 166 167,00 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 155,60 zł. Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację (rękojmia w dniu poprzedzającym licytację musi znajdować się na rachunku bankowym komornika).Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I Oddział w Kielcach 17102026290000920200158733.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Paweł KułagaImage things

Kielce , Świętokrzyskie

96 000 zł | 29,20 m2

  • cena: 96 000 zł
  • 3 288 za m2
Image things

Kielce , Świętokrzyskie

92 380 zł | Kawalerka | 35,26 m2 | 7 piętro

  • cena: 92 380 zł
  • 2 620 za m2