Hajnówka, Podlaskie

Dom | 84 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 84 000 zł
 • Miasto: Hajnówka
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Podlaskie
 • Cena za m2: 84 000 zł
 • Ulica: Dolna 25
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 8 400 zł
 • Rodzaj: Dom
 • Numer oferty: 25381X59442305
 • Termin wpłaty wadium: 2019-04-12 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Miasta Hajnówka ogłaszaII PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność nieruchomości miejskiej zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym będącymi w awaryjnym stanie technicznym, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka pod tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, budowlanych i ogrodniczych,

położoną w Hajnówce przy ul. Dolnej 25,

dla której w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Hajnówce nie ma założonej księgi wieczystej, oznaczonej numerem geodezyjnym:

34/1 o pow. 2356 m2

- cena wywoławcza 84.000,00 zł + VAT (zwolniony)

do ceny wylicytowanej będą doliczone koszty przygot. nier. do zbycia 1.626,00 zł

Data pierwszego przetargu: 15.01.2019 r. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, o ile wpłacą wadium wynoszące 10 % ceny wywoławczej (brutto). Wpłacone wadium zostanie zaliczone na cenę nabycia nieruchomości lub po przetargu zwrócone. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez Urząd, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) upłynął.

Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej. W wypadku konieczności okazania lub wznowienia granic geodezyjnych nieruchomości koszty ponosi kupujący.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej 3 dni przed podpisaniem aktu notarialnego przedmiotowej nieruchomości kwotę równą 100 % ceny osiągniętej w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium i powiększoną o podatek VAT.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ

W DNIU 16 kwietnia 2019 R. O GODZ. 1100

W lokalu nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 12 kwietnia 2019 r. (włącznie) w kasie Urzędu Miasta w Hajnówce lub na konto 52 1020 1332 0000 1302 0037 7218 (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Hajnówka).

Dodatkowe informacje udzielane są w pokoju nr 216 tel. 682 64 47, 682 64 48.

Image things

Białystok , Piaski

168 000 zł | Kawalerka | 28,50 m2 | 8 piętro

 • cena: 168 000 zł
 • 5 895 za m2
 • cena: 68 531 zł
 • 68 531 za m2
Image things

Zambrów , Podlaskie

124 633 zł | 60,56 m2

 • cena: 124 633 zł
 • 2 058 za m2