Lidzbark Warmiński, warmińsko-mazurskie

Obiekt | 819 750 zł | 810,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lidzbarku Warminskim Michał Kędzierski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-04-2019 o godz. 09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim z siedzibą przy Bartoszycka 4a, 11-100 Lidzbark Warmiński, pokój 110, , odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: położonej przy Olsztyńska 10B, 11-100 Lidzbark Warmiński, dla której SĄD REJONOWY LIDZBARK WARMIŃSKI IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Licytacja zabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 16/38 o powierzchni 0,5323 ha, zabudowanej budynkiem produkcyjno-magazynowym z częścią biurową, budynkiem hali produkcyjnej z kotłownią oraz budynkiem garażowo-warsztatowym o łącznej powierzchni zabudowy 810,00 m2. Nieruchomość położona jest w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Olsztyńskiej 10B i posiada założoną księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 1 093 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 819 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 109 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium S.A. 81116022020000000080281396.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy


Michał Kędzierski

Image things

Świdry, warmińsko-mazurskie

245 535 zł | Dom | 158,41 m2

  • cena: 245 535 zł
  • 1 550 za m2
Image things

Jabłońskie, warmińsko-mazurskie

58 500 zł | Dom | 1,00 m2

  • cena: 58 500 zł
  • 58 500 za m2
  • cena: 860 250 zł
  • 860 250 za m2