Stawiguda, Warmińsko-Mazurskie

Mieszkanie | 133 600 zł | 51,20 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ
NALEŻĄCEJ DO DŁUŻNIKA

Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży nieruchomości lokalowej, stanowiącej lokal mieszkalny nr 3, położony w budynku na terenie miejscowości Stawiguda przy ul. Leśnej 3 o powierzchni użytkowej 51,20m2 oraz przynależnej piwnicy o powierzchni użytkowej 29,80m2.

Budynek nr 3 zlokalizowany jest na działce nr 173/14 o powierzchni 0,1649 ha z obrębu 12 Stawiguda. Działka posiada księgę wieczystą KW OL10/00036030/3 prowadzoną przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Olsztynie. Dla nieruchomości lokalowej założono odrębną księgę wieczystą – KW OL10/00085614/9.

Regulamin udostępniony jest wszystkim zainteresowanym w siedzibie syndyka ul. Partyzantów 10 lok. 2, 10-521 Olsztyn oraz na stronie internetowej www.syndykwasilewski.pl

§ 1.
1. Sprzedaż następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. 2003, Nr 60, poz. 535 z późn. zm.), przy uwzględnieniu innych przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności:
- ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004, Nr 54, poz. 535 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2007, Nr 68, poz. 450),
- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),

2. W przypadkach, gdy transakcja sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z przepisami ustawy dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, podatek od towarów i usług zostanie doliczony do uzyskanej ceny według obowiązującej stawki.

3. Terminy, o których mowa w ogłoszeniach prasowych oraz w Regulaminie, należy liczyć według zasad określonych w przepisach art. 110–116 Kodeksu cywilnego.
§ 2.

1. Wyłonienie nabywcy odbędzie się w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty.
Oferty powinny być składane na adres:
Syndyk Hanny Piórkowskiej ul. Partyzantów 10/2, 10-521 Olsztyn do dnia 19 lutego 2019 r. do godz. 1200
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 lutego 2019r. o godz. 12.00 w biurze syndyka.
Cena wywoławcza stanowi 100% ceny oszacowania i wynosi: 133 600zł (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące sześćset złotych).

Wadium wynosi: 13 000 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych).
Nr rachunku bankowego: 20 1090 2590 0000 0001 3624 4576
Oferta winna zawierać:

a) nazwę, siedzibę, status prawny i adres oferenta wraz z numerem telefonu (w przypadku osób zagranicznych – adres do doręczeń na terenie Polski), a także podpisy osób składających ofertę (w przypadku osób fizycznych) lub upoważnionych do działania w imieniu składającego ofertę (w przypadku osób prawnych),

b) aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej bądź Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru (datowany nie wcześniej niż na trzy miesiące przed pierwszym dniem terminu do składania ofert), z którego wynikać będzie umocowanie osób składających ofertę lub udzielających pełnomocnictwa; podpisy pod oferta oraz pełnomocnictwem winny być notarialnie poświadczone,

c) uchwałę zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia bądź innego organu, jeżeli do dokonania czynności prawnej, rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania, umowa lub ustawa wymaga takiej uchwały,

d) dowód wpłaty wadium oraz numer konta, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium,

e) oferowaną cenę sprzedaży nie niższą od ceny wywoławczej, wraz ze zobowiązaniem do jej zapłaty w całości na rachunek bankowy masy upadłości nie później niż dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży,

f) oświadczenie, że oferent – w przypadku wybrania jego oferty – zobowiązuje sie pokryć wszelkie koszty związane za sprzedażą (w szczególności opłaty notarialne i publicznoprawne),

g) oświadczenie, że zrzeka sie wszelkich roszczeń z tytułu zakupu, w tym mogących powstać w przyszłości, a także zgadza sie na wyłączenie rękojmi z tytułu sprzedaży,

h) oświadczenie o zapoznaniu sie z warunkami przetargu, regulaminem przetargu i ich akceptacji bez zastrzeżeń,

i) w przypadku oferty sporządzonej w języku obcym, zarówno oferta, jak i wszelkie dołączone do niej dokumenty winny zostać złożone łącznie z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

2. W treści oferty pisemnej, oferent ma m.in. obowiązek wskazania numeru telefonu. Nadto, może on podać numer telefonu, pod którym można kontaktować się z osobą upoważnioną do reprezentowania oferenta.

3. W przypadku zmiany adresu siedziby (zamieszkania) oferent zobowiązany jest do podania Syndykowi faktu zmiany adresu w terminie 3 dni od daty zmiany. W przeciwnym przypadku oświadczenia Syndyka, wysyłane pod nieaktualny adres, uważane będą za prawnie skuteczne.

4. Wszelkie zmiany danych, podlegające obowiązkowemu wskazaniu w ofercie należy zgłaszać syndykowi niezwłocznie wraz z dokumentami potwierdzającymi zmianę.

5. Odpisy dokumentów składane przez oferentów winny być poświadczone urzędowo, z tym iż dopuszcza się formę poświadczenia przez adwokata lub radcę prawnego reprezentującego danego oferenta.

§ 3.

Za datę zwrotu wadium uważa się datę stempla bankowego na poleceniu przelewu. Zwrot wadium zawsze następuje w kwocie nominalnej.
§ 4.

1. Umowa sprzedaży zawarta zostanie w formie notarialnej przed notariuszem wskazanym przez Syndyka, w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
2. Wszelkie koszty, opłaty i podatki związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca.
3. Zapłata zaoferowanej ceny nabycia musi nastąpić nie później niż na dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży, na co nabywca zobowiązany jest przedstawić dowód wpłaty, bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń, za wyjątkiem wpłaconego wadium.
4. Syndyk może wstrzymać się z podpisaniem umowy sprzedaży do czasu otrzymania z banku potwierdzenia wpływu ceny na rachunek bankowy.
5. Nabywcy nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia z tytułu rękojmi sprzedaży.
6. Syndyk ma prawo do odstąpienia od czynności, w tym odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyn.

§ 5.

1. Niniejszy Regulamin wiąże Syndyka od dnia ukazania się ogłoszenia prasowego.
Spory powstałe na tle interpretacji niniejszego Regulaminu i ogłoszeń prasowych rozstrzygał będzie właściwy Sąd Powszechny w Olsztynie.

Image things

Iława , Warmińsko-Mazurskie

1 089 750 zł | 100,19 m2

  • cena: 1 089 750 zł
  • 10 877 za m2
Image things

Mrągowo , Warmińsko-Mazurskie

70 000 zł | 2 pokoje | 36,97 m2 | 2 piętro

  • cena: 70 000 zł
  • 1 893 za m2
Image things

Elbląg , Zawada

107 325 zł | 2 pokoje | 47,70 m2 | 4 piętro

  • cena: 107 325 zł
  • 2 250 za m2