Szubin, Kujawsko-Pomorskie

Obiekt | 622 267 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szubinie Michał Wiatr na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
1 marca 2019 r. o godz. 13:00
w budynku Sądu Rejonowego w Szubinie mającego siedzibę przy pl. Wolności 4 w sali nr 106, odbędzie się
DRUGA LICYTACJA
nieruchomości należącej do dłużnika: Przedsiębiorstwo Usług Miejskich "Pumak" SP. Z O.O.,
położonej: 89-200 Szubin, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Szubinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1U/00015625/0.
Suma oszacowania wynosi 933 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 622 266,66 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 93 340,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA Oddział I w Bydgoszczy 23 1020 1462 0000 7102 0022 4345 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Image things

Szubin , Kujawsko-Pomorskie

201 982 zł | 4 pokoje | 78,58 m2 | 1 piętro

  • cena: 201 982 zł
  • 2 570 za m2
Image things

Szubin , Kujawsko-Pomorskie

490 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 490 000 zł
  • 490 000 za m2