Kraków, Stare Miasto

Mieszkanie | 1 600 350 zł | 144,36 m2

- 11 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Jarosław Ziętara zawiadamia na podstawie art. 955 k.p.c. w związku z art. 953 k.p.c. że w dniu 18.03.2019 o godzinie 12:00 w sali nr K-112 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział I Cywilny, Kraków ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
nieruchomości oznaczonej jako:
lokal mieszkalny o pow. 144,36 m2
Kraków, ul. Piłsudskiego 19/37
Nieruchomość ta posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza o numerze: KR1P/00464736/3.
Nieruchomość stanowi własność dłużnika: xxx
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę ..........................................................................2 133 800,00 zł
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania tj. kwotę..............1 600 350,00 zł
Postąpienie wynosi: 16 004,00 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 213 380,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika nr 87 8619 0006 0030 0325 8088 0001. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość której dotyczy wpłata rękojmi. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.
Nieruchomość można oglądać w dniu 7.03.2019 roku w godz. 13:00 zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia 7.03.2019 roku w godzinach otwarcia kancelarii tj. od poniedziałku do czwartku w godz. 8:30 - 16:30. W ciągu 3 dni bezpośrednio poprzedzających termin licytacji wolno będzie przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział I Cywilny, Kraków ul. Przy Rondzie 7.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Kraków , Prądnik Czerwony

257 326 zł | 2 pokoje | 52,14 m2 | 3 piętro

  • cena: 257 326 zł
  • 4 935 za m2
Image things

Kraków , Bieżanów-Prokocim

165 000 zł | Kawalerka | 32,12 m2 | Parter

  • cena: 165 000 zł
  • 5 137 za m2
Image things

Kraków , Krowodrza

198 747 zł | Kawalerka | 36,04 m2 | 4 piętro

  • cena: 198 747 zł
  • 5 515 za m2