Płock, Mazowieckie

Obiekt | 3 526 014 zł | 1 959,97 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Maciej Czyż na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-02-2019r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Płocku mającego siedzibę przy ul.Kilińskiego 10b w sali nr 114, odbędzie się
druga licytacja
nieruchomości stanowiącej: działka ozn. nr 57/17 o pow. 1,0091 ha położonej: 09-400 Płock, ul. Przemysłowa dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1P/00098413/6.

Nieruchomość Zabudowana budynkiem biurowo-socjalnym i budynkiem produkcyjno-magazynowo-warsztatowym (budynki połączone) Parametry techniczne budynków (łącznie): pow zabud - 1750,00 m2, pow użytk - 1959,97 m2, kubatura - 9 650,00 m3. Budynek socjalno-biurowy 2-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, budynek magazynowo-warsztatowy jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynki wyposażone w instalacje elektryczną, wodociągową (zasilaną z sieci), kanalizacyjną z odprowadzeniem do sieci miejskiej, centralnego ogrzewania (grzejniki stalowe płytowe), w części klimatyzacyjną, alarmową, montoring (system kamer), w części magazynowej instalacja sprężonego powietrza. Na nieruchomości znajdują się wiaty o konstrukcji stalowej (2 szt.) Dachy o konstrukcji stalowej, kryte blachą trapezową. Teren pod wiatami utwardzony kostką betonową. Powierzchnia zabudowy zgodnie informacją z rejestru gruntów: wiata nr 1 - 646,00 m2. wiata nr 2 - 740 m2. Do wiat doprowadzony prąd.Działka ogrodzona - (od frontu) z przęseł stalowych osadzonych na słupkach murowanych i podmurówce murowanej z cegły klinkierowej, brama i furtka stalowe, w pozostałej części ogrodzenie z przęseł betonowych. Teren zagospodarowany (wykonane nasadzenia ozdobne oraz utwardzenia z kostki betonowej), , oświetlony. Dodatkowo w południowo-wschodnim narożniku usytuowana część wiaty o konstrukcji stalowej. Teren uzbrojony w sieci elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, ciepłowniczą. Dostęp do działki od północy od ulicy Przemysłowej (dz drogowa nr 10/11)
Suma oszacowania wynosi 5 289 020,91zł,
zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 3 526 013,94zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 528 902,01zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 90 16001462 1831 2959 6000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Płock , Mazowieckie

73 827 zł | 2 pokoje | 25,10 m2 | 2 piętro

  • cena: 73 827 zł
  • 2 941 za m2
Image things

Płock , Mazowieckie

2 922 273 zł | 1,00 m2

  • cena: 2 922 273 zł
  • 2 922 273 za m2
Image things

Płock , Mazowieckie

1 000 000 zł | 272,00 m2

  • cena: 1 000 000 zł
  • 3 676 za m2