Olszyna, Dolnośląskie

Obiekt | 350 000 zł | 1 390,90 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 350 000 zł
 • Miasto: Olszyna
 • Powierzchnia: 1 390,90 m2
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Cena za m2: 252 zł
 • Ulica: Asnyka 20
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 35 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 24145X56547593
 • Termin wpłaty wadium: 2019-04-04 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Olszyny ogłasza:
ROKOWANIA
po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym
na sprzedaż:
Nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem niemieszkalnym nr 20 przy ul. Adama Asnyka w Olszynie, położonej w obrębie geodezyjnym 0001 Olszyna w granicach działki 979/16 o powierzchni 1,1862 ha. Dla której prowadzona jest
w Sądzie Rejonowym w Lubaniu księga wieczysta o nr KW JG1L/00020739/5 Plan zagospodarowania przestrzennego dla działki 979/16 przeznaczony jest pod tereny usług publicznych (symbol UP)
Nieruchomość jest ogrodzona posiada kształt rozczłonkowanego wieloboku zlokalizowana jest na terenie pochyłym, położona na łagodnym zboczu opadającym w kierunku zachodnim i Północno-zachodnim z urządzoną zielenią (trawniki, krzewy ozdobne, pojedyncze drzewa). Zabudowana jest budynkiem 3-kondygnacyjnym , wolnostojącym o średnim stanie technicznym pełniącym w ubiegłych latach funkcję szkoły podstawowej o powierzchni 1.390,90 m2. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1.131,60 m2 wzniesionej w 1915 roku jako obiekt pałacowy adaptowany na budynek szkoły w 1954 r.
Nieruchomość nie posiada innych obciążeń oraz jest wolna od zobowiązań.
cena wywoławcza 350.000,-zł brutto
słownie: (trzysta pięćdziesiąt tysiące złotych 00/100)
zaliczka w kwocie 35.000,-zł
słownie: (trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100)
Zaliczkę należy uiścić do dnia 4 kwietnia 2019
W/w. nieruchomość nie została sprzedana w przetargach przeprowadzonych w dniach:
I przetarg 29.10.2018 r.
II przetarg 15.01.2018 r.
Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 9 kwietnia 2019 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Olszynie ul. Wolności 6, pok. 5.
WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROKOWAŃ
1. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zaklejonych kopertach w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Olszynie ul. Wolności 6 do dnia 4 kwietnia 2019 r. do godz. 1500.
Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:
1.
1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
2. datę sporządzenia zgłoszenia;
3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
5. własnoręczny podpis;
6. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku.
Koperty powinny być zamknięte i opisane w następujący sposób:
"Rokowania 9.04.2019 r. - Olszyna dz. nr 979/16" Asnyka 20
Zaliczkę w kwocie 35 000,00 zł należy wpłacić do kasy Urzędu Miejskiego w Olszynie lub na konto Łużycki Bank Spółdzielczy /Oddział w Olszynie Nr konta: 23 8392 0004 1300 0374 2000 0030 najpóźniej do dnia 4 kwietnia 2019 r. (w tytule wpłaty należy wpisać dane uczestnika rokowań oraz numer i obręb działki, której wpłata dotyczy).
Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Olszynie lub do kasy Urzędu Miejskiego w Olszynie
3. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wniesienie zaliczki oraz okazanie Komisji:
- dowodu wpłaty zaliczki,
- w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,
- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.
Uczestnicy biorą udział w rokowaniach osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. http://bip.gmina.stargard.pl/strony/3074.dhtml
4. Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań, który został ustalony nabywcą nieruchomości, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
5. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostaje zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań w sposób wskazany przez uczestnika rokowań.
6. Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
7. Jeżeli osoba, która w wyniku przeprowadzenia rokowań została ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
8. Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Lubańskiego.
9. W przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia technicznego nabywca zapewni służbom specjalistycznym swobodny do nich dostęp w celu ich konserwacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami sieci.
10. Wycinka występującego w granicach nieruchomości wartościowego drzewostanu, kolidującego z inwestycją, będzie mogła nastąpić po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej. Koszty wycinki ponosi nabywca nieruchomości.
11. Nabywca nieruchomości wraz z gruntem przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.
12. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
13. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) w przypadku wygrania rokowań zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, w przypadkach, gdy zezwolenie jest wymagane.
14. Przed przystąpieniem do rokowań należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.
15. Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca nieruchomości.
Szczegółowych informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Olszynie Tel: 75 721 20 50 wew. 45

Image things

Lubań , Dolnośląskie

56 000 zł | Kawalerka | 32,50 m2 | Parter

 • cena: 56 000 zł
 • 1 723 za m2
Image things

Głogów , Dolnośląskie

80 000 zł | Kawalerka | 55,86 m2 | Parter

 • cena: 80 000 zł
 • 1 432 za m2
Image things

Jelenia Góra , Dolnośląskie

59 400 zł | 2 pokoje | 35,02 m2 | 3 piętro

 • cena: 59 400 zł
 • 1 696 za m2