Szczaniec, Lubuskie

Obiekt | 168 000 zł | 441,91 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Maciej Barski, tel. 6838227-81 wew. 24 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15.03.2019 r. o godz. 10.00 w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie, mającego siedzibę przy Park Chopina 3, w sali nr 6 odbędzie się
pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej, tj. działki nr ewid. 709/1 o powierzchni 0,2397 ha, należącej do dłużniczki, położonej: 66-225 Szczaniec, Szczaniec, zabudowanej budynkami o przeznaczeniu handlowym i produkcyjnym o łącznej powierzchni zabudowy 543 m2 i łącznej powierzchni użytkowej 441,91 m2. Budynki były użytkowane w charakterze piekarni wraz z punktem sprzedaży wyrobów. Na dzień dzisiejszy nieruchomość nie jest użytkowana, budynki w złym stanie technicznym, nadające się do rozbiórki lub generalnego remontu. Nieruchomość uzbrojona w instalacje: energetyczną, wodną i kanalizacyjną. Dojazd dogodny. Dla wyżej opisanej nieruchomości Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1S/00008437/7
Suma oszacowania wynosi 224.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 168.000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22.400,00 zł.
Rękojmia powinna być wpłacona albo na konto komornika
Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Świebodzinie 98 1090 1593 0000 0000 5902 8190
z dopiskiem na przelewie: wadium Km 649/18 i inne, albo gotówką w siedzibie kancelarii w Świebodzinie, Plac Wolności 1B/5, nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15.00.
Osoby wpłacające wadium zobowiązane są do okazania się potwierdzeniem dokonanej wpłaty oraz wskazania konta bankowego, na które należy dokonywać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Licytacja może się nie odbyć z przyczyn niezależnych od komornika.

Image things

Gorzów Wielkopolski , Lubuskie

118 950 zł | 3 pokoje | 53,61 m2 | 7 piętro

  • cena: 118 950 zł
  • 2 219 za m2
Image things

Torzym , Lubuskie

30 600 zł | 263,80 m2

  • cena: 30 600 zł
  • 116 za m2
Image things

Lubsko , Lubuskie

300 000 zł | 282,10 m2

  • cena: 300 000 zł
  • 1 063 za m2