Sława, Lubuskie

Obiekt | 7 519 649 zł | 1 077,08 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wschowie Radomir Radecki Zastępca Jędrzej Tamborski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-04-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego we Wschowie z siedzibą przy Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, pokój 106, odbędzie się pierwsza licytacja zorganizowanej całości- kompleksu nieruchomości należących do dłużnika: położonych przy ul. Przemysłowa 11, 67-410 Sława, dla których Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerze ZG1W/00013063/5, ZG1W/00013299/8, ZG1W/00014903/3, ZG1W/00013065/9, ZG1W/00013435/4, ZG1W/00013906/7.
Opis nieruchomości:
Nieruchomości te funkcjonalnie i technologicznie tworzą kompleks. Nieruchomość ZG1W/00013906/7 - składa się z działek ewidencyjnych 248/22 o powierzchni 0,02304ha oraz działki nr 248/64 o powierzchni 0,6624ha. Jest zabudowana budynkiem o charakterze niemieszkalnym, jednokondygnacyjnym o charakterze biurowym. Pozostała część budynku o charakterze socjalnym jest dwukondygnacyjna. Posiada powierzchnię zabudowy 3.279,00 m.kw oraz powierzchnię użytkową 3.224,00 m.kw. Nieruchomość ZG1W/00013063/5 - składa się z działki ewidencyjnej nr 248/23. Jest zabudowana budynkiem jednokondygnacyjnym o nieregularnym kształcie. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 1.198,00 m.kw.a powierzchnia użytkowa 1.064,14 m.kw. Granica działki przebiega w budynku, z którym jest połączony budynek drugi znajdujący się na sąsiadującej działce o numerze ewidencyjnym 248/53. Te dwa sąsiadujące budynki tworzą funkcjonalną całość. Oba budynki zostały połączone korytarzem technologicznym biegnącym na działce 248/67. Nieruchomość ZG1W/00013435/4 - składa się z działek nr 248/49 o powierzchni 0,2409ha, numer 248/53 o powierzchni 0,0323ha oraz numer 248/54 o powierzchni 0,0037ha. Na działce numer 248/49 znajduje się wiata w przeszłości pełniąca funkcję myjni samochodowej, wykonana z konstrukcji stalowej o powierzchni użytkowej 900,00 m.kw. Do wiaty dobudowane zostało pomieszczenie o powierzchni użytkowej 3,27 m.kw. Nieruchomość ZG1W/00014903/3 - składa się z działek oznaczonych numerami 248/55 o powierzchni 0,0263ha oraz 248/56 o powierzchni 0,3792ha. Jest zabudowana dwoma budynkami wolnostojącymi, czynną stacją gazową, gdzie znajdują sie liczniki i zawory gazu o powierzchni zabudowy 3,34 m.kw., nieczynną stacją gazową o powierzchni zabudowy 1,17 m.kw. Na części działki o numerze 248/56 posadowiony jest fragment budynku, którym zabudowana jest działka sąsiednia o numerze 248/67 oraz fragment budynku , którym jest zabudowana sąsiadująca działka 248/23. Na działce 248/56 znajduje się jednokondygnacyjny , niepodpiwniczony budynek oczyszczalni i kotłowni. Powierzchnia zabudowy wynosi 211 m.kw , powierzchnia użytkowa 193,13 m.kw. W skład budynku wchodzą pomieszczenia takie jak magazyn o pow. użytkowej 13,88 m.kw, podczyszczalnia ścieków o pow. 88,00 m.kw, kotłownia o powierzchni 53,51 m.kw, szatnia o powierzchni 11,34 m.kw oraz jedno pomieszczenie dodatkowe o powierzchni użytkowej 26,40 m.kw. Budynek byłej transformatorowni, niepodpiwniczony , jednokondygnacyjny o powierzchni zabudowy 75 m.kw orz powierzchni użytkowej 55,09 m.kw. W skład budynku byłej transformatorowni wchodzą korytarz o powierzchni użytkowej 4,18 m.kw, łazienka o powierzchni użytkowej 4,99 kw. pomieszczenie biura o powierzchni użytkowej 7,71 m.kw, szatnia o powierzchni użytkowej 7,64 m.kw, pomieszczenie rozdzielni prądowej o powierzchni użytkowej 6,32 m.kw, pomieszczenie transformatora o powierzchni użytkowej 16,40 m.kw oraz magazyn narzędzi o powierzchni użytkowej 7,85 m.kw. Nieruchomość ZG1W/00013065/9 - składa się z działki 248/65 o powierzchni 0,0067ha. Nie jest zabudowana, teren działki został utwardzony kostką betonową. Na działce znajduje się wybudowany i umieszczony pod powierzchnią gruntu zbiornik na krew odpadową. Nieruchomość ZG1W/00013299/8 - składa się z działki 248/67 o powierzchni 0.173ha. Jest zabudowana budynkiem jednokondygnacyjnym o kształcie nieregularnym. Budynek ten łączy się z budynkiem znajdującym się na sąsiedniej działce o numerze 248/23 - tworzą one technologicznie funkcjonalną całość. Połączenie ich korytarzem technologicznym przebiega na działce 248/67. Ponadto budynek połączony jest także z budynkiem znajdującym się na działce 248/64 korytarzem technologicznym biegnącym na działce 248/64. Część budynku przekracza granicę działki i znajduje się na działce ewidencyjnej o numerze 248/56. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 1.199,00 m.kw. a powierzchnia użytkowa 1.077,08 m.kw. Budynek jest złożony z pomieszczeń o przeznaczeniu socjalnym, magazynowym, chłodni, pomieszczeń technicznych, produkcyjnych oraz korytarzy.

Suma oszacowania kompleksu nieruchomości wynosi 10 026 199,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7 519 649,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 002 619,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. we Wschowie 55 1020 3088 0000 8502 0032 2479. Osoba przystępująca do licytacji pozostająca w związku małżeńskim zobowiązana jest do przedłożenia zgody współmałżonka, w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym, na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia, że nieruchomość będzie nabyta z osobistego majątku albo przedłożenia dokumentu potwierdzającego zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 (termin oględzin przedmiotowej nieruchomości należy jednak wcześniej ustalić z Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym we Wschowie Radomir Radecki Zastępca Jędrzej Tamborski) oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w sali nr 113 I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego we Wschowie 67-400 Wschowa, Pl. Kosynierów 1c [/JEZELI].

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Lubsko , Lubuskie

20 000 zł | 122,30 m2

  • cena: 20 000 zł
  • 164 za m2
Image things

Żary , Lubuskie

567 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 567 000 zł
  • 567 000 za m2
Image things

Gorzów Wielkopolski , Lubuskie

95 025 zł | 3 pokoje | 45,73 m2 | Parter

  • cena: 95 025 zł
  • 2 078 za m2