Zimna Wod, Łódzkie

Dom | 601 103 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-03-2019 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Zgierzu z siedzibą przy Sokołowska 6, 95-100 Zgierz, pokój XI, odbędzie się druga licytacja:


- nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Zimna Woda 4,Zimna Woda, 95-100 Zgierz, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1G/00025164/6.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka gruntu numer 344/2 zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi położona w miejscowości Zimna Woda pod numerem 4 (dz. 344/2) w obrębie Słowik w gminie Zgierz posiadająca założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgierzu o numerze LD1G/00025164/6

Suma oszacowania wynosi 901 654,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 601 102,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 90 165,40 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


- nieruchomości należącej do dłużnika: xxx, położonej przy dz.nr 336/2 ,Słowik, 95-100 Zgierz, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1G/00025164/6.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa niezabudowana działka gruntu numer 336/2 położona w miejscowości Słowik bez numeru w gminie Zgierz posiadająca założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgierzu o numerze LD1G/00025164/6

Suma oszacowania wynosi 14 741,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 9 827,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 474,10 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 86 1020 3440 0000 7002 0015 9988.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Wola Chojnata , Łódzkie

408 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 408 000 zł
  • 408 000 za m2
Image things

Pabianice , Łódzkie

140 000 zł | 2 pokoje | 57,34 m2 | 3 piętro

  • cena: 140 000 zł
  • 2 442 za m2
Image things

Wojciechów , Łódzkie

58 600 zł | 2 pokoje | 37,47 m2 | 3 piętro

  • cena: 58 600 zł
  • 1 564 za m2