Kraków, Bieżanów-Prokocim

Dom | 169 770 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie Andrzej Drzymała na podstawie art. 10136§1KPC w zw. z art. 867§2KPC podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-03-2019 o godz. 10:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy Rożena , 30-804 Kraków, dla której Sąd Rejonowy w Krakowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00035104/8.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa, położona w Krakowie przy ul. Rożena, jednostka ewidencyjna Podgórze, obr. 53, składająca się z działek ewidencyjnych nr 81/1 i 81/2 o łącznej powierzchni 0,0385 ha. Na nieruchomości rozpoczęta jest budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, ponadto posadowiony jest budynek niemieszkalny o powierzchni użytkowej 21,33m2, przeznaczony do rozbiórki. Przedmiotową nieruchomość można oglądać w dniu 11 marca 2019r. w godz. 10:00 - 10:30

Suma oszacowania wynosi 226 360,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 169 770,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 636,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce nr 42 8619 0006 0030 0025 8065 0001. Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy cena przewyższa 500,00 zł. obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej niż 500,00 zł., przy czym reszta powinna być uiszczona do godz. 12:00 dnia następnego, pod rygorem utraty praw wynikających z przybicia (art. 871 i 872 KPC).

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 10:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Andrzej Drzymała

Image things

Kraków , Krowodrza

36 889 zł | 50,00 m2

  • cena: 36 889 zł
  • 738 za m2
Image things

Kraków , Podgórze

433 349 zł | 3 pokoje | 98,77 m2 | Parter

  • cena: 433 349 zł
  • 4 387 za m2
Image things

Kraków , Prądnik Biały

227 058 zł | 3 pokoje | 59,50 m2 | 2 piętro

  • cena: 227 058 zł
  • 3 816 za m2