Karpacz, Dolnośląskie

Dom | 472 050 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Mariusz Kopeć mający Kancelarię w Jeleniej Górze przy ul. Zamenhofa 3/1, na zasadzie art. 953 § 1 Kpc w związku z art. 955 Kpc. ogłasza I licytację nieruchomości gruntowej zabudowanej, działka nr 15, 24, położonej w Karpaczu przy ul. Konstytucji 3-go Maja 84, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą nr Kw JG1J/00017154/4 oraz JG1J/00037327/4.


Licytacja odbędzie się w dniu 04.03.2019 r. o godz. 14:20 w sali nr 124w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza 21.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 629 400,00 zł.

Cena wywołania nieruchomości wynosi: 3/4wartości oszacowania tj. kwotę 472 050,00 zł.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w kwocie 62 940,00 zł.

Najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię należy złożyć w gotówce lub na konto tj. BGŻ S.A. Jelenia Góra nr 08203000451110000000828050 albo książeczce oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego, zaopatrzone w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed dniem licytacji, w tych też dniach można przeglądać operat szacunkowy nieruchomości znajdujący się w Kancelarii Komornika w aktach sprawy.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzeniu na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu , iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych do egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy

Mariusz Kopeć

Image things

Karpacz , Dolnośląskie

978 467 zł | 374,48 m2

  • cena: 978 467 zł
  • 2 613 za m2
Image things

Karpacz , Dolnośląskie

45 750 zł | 2 pokoje | 59,29 m2 | 2 piętro

  • cena: 45 750 zł
  • 772 za m2
Image things

Karpacz , Dolnośląskie

4 500 000 zł | 2 315,39 m2

  • cena: 4 500 000 zł
  • 1 944 za m2