Mościska, Mazowieckie

Obiekt | 1 322 667 zł | 712,04 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza Bartosz Kiszka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 01.03.2019 r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie II Wydział Cywilny w sali 1048, 01-473 Warszawa, ul. Kocjana 3 odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w województwie mazowieckim, powiat warszawski zachodni, gmina: Izabelin w miejscowości Mościska przy ul. Postępu 7.
dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1M/00412750/7
Suma oszacowania wynosi 1 984 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 322 667,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 198 400,00 zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. XV O. w Warszawie 85 12402887 1111 0010 5328 3404 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Opis nieruchomości
Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w województwie mazowieckim, powiat warszawski zachodni , gmina Izabelin w miejscowości Mościska przy ul. Postępu 7. Nieruchomość została oznaczona w rejestrze ewidencji gruntów jako dz.ew. nr 236/13 obręb 0020- Mościcka o powierzchni 1357 m2. Dla nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta przez Sąd Rejonowym dla Warszawy- Mokotowa w Warszawie Wydział VI Ksiąg Wieczystych o numerze KW WA1M/00412750/7.
Nieruchomość posiada zapewniony bezpośredni dostęp do drogi publicznej-ul. Postępu.

Nieruchomość ma regularny kształt, zbliżony do równoległoboku o wymiarach 30 m x45 m.Teren działki jest płaski. Od strony wschodniej znajduje się rów melioracyjny.
Nieruchomość pozostaje ogrodzona. Teren utwardzony jest kostką brukową. W prawie 75 % teren działki zabudowany jest budynkiem piekarni. Na nieruchomości znajduje się 9 miejsc postojowych, śmietnik, zieleń izolacyjna oraz elementy infrastruktury technicznej.
Działka została zabudowana obiektem produkcyjnym (piekarnia) z częścią biurową o łącznej powierzchni użytkowej 712,04 m2. Obiekt wykonany w konstrukcji żelbetowej z elementami konstrukcji stalowej. Dach płaski kryty niepalną płytą warstwową. Budynek został oddany do użytkowania dnia 18.01.2012 r. na podstawie decyzji nr 41/12 udzielającej pozwolenia na użytkowanie. Budynek został wybudowany na podstawie decyzji nr 970/10 z dnia 24.05.2010 r. o pozwoleniu na budowę.

W obiekcie znajduje się część produkcyjna i biurowa, zaplecze socjalne oraz część magazynowa. Wizualnie budynek składa się z dwóch części. Jednokondygnacyjnej części produkcyjnej z magazynami oraz dwukondygnacyjnej części biurowej z zespołem pomieszczeń socjalnych na piętrze.
Korytarze i schody wyłożone są terakotą. Przy schodach zamontowano metalową barierkę. Podłoga w części produkcyjnej ze szlichty cementowej. Ściany częściowo obłożone panelami PCV.
Wejście główne znjduje się od strony zachodniej, od strony ul. Postępu. Dodatkowe wejścia znajdują się w okolicach rampy rozładunkowej.
W części biurowej znajduje się typowa przestrzeń biurowa z zapleczem dla kierowców oraz zaplecze socjalno- biurowe dla pracowników produkcyjnych. Podłogi w części biurowej wyłożone są gresem i terakotą. Ściany pomalowane są farbami. Grzejniki stalowe. Stolarka okienna aluminiowa. Na podłogachw łazienkach położono terakotę. Ściany w łazienkach obłożone są glazurą. Część umywalek jest odłączona.
Szatnie przepustowe składają się z części przeznaczonej na odzież własną, części na odzież roboczą oraz przepustowego zespołu sanitarnego z natryskami. Dodatkowo w części tej znajduje się wc, pomieszczenie socjalne. Dla kierowców przewidziano oddzielne wc i pokój. Dla pracowników biurowych w jednym z pomieszczeń przewidziano aneks sojalny.

Parametry techniczne budynku na podstawie pozwolenia na użytkowanie i projektu budowlanego:

- pow.zabudowy: 661,68 m2
- pow. użytkowa:712,04 m2
w tym:
- pow. parteru 591,15 m2
- pow. piętra:120,89 m2
- pow. całkowita:819,21 m2
- kubatura:4153,05 m3
- wysokość budynku:7,65 m2
- ilość kondyknacji: 2.

Instalacje w budynku:
- c.o.-gaz ziemny
- elektryczna
- wodociągowa tj.sieć miejska
- gazowa
- wentylacji mechanicznej
- odgromowa
- kanalizacyjna-sieć miejska


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji ,oraz osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Licytant przystępujący do przetargu w celu nabycia nieruchomości do majątku wspólnego powinien przedłożyć notarialnie poświadczoną zgodę małżonka na udział w licytacji (art. 977 k.p.c.) wraz z odpisem aktu małżeństwa.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy- Żoliborza przy ul. Kocjana 3 w Warszawie odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego. Odpis operatu szacunkowego wolno przeglądać także w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Rękojmia wpłacona na rachunek bankowy Komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

Image things

Nieporęt , Mazowieckie

217 350 zł | 3 pokoje | 137,80 m2 | Parter

  • cena: 217 350 zł
  • 1 577 za m2
Image things

Legionowo , Mazowieckie

11 600 zł | 1,00 m2

  • cena: 11 600 zł
  • 11 600 za m2
Image things

Nowy Dwór Mazowiecki , Mazowieckie

168 901 zł | 2 pokoje | 48,70 m2 | 2 piętro

  • cena: 168 901 zł
  • 3 468 za m2