Sępólno Krajeńskie, Kujawsko-Pomorskie

Obiekt | 180 300 zł | 195,39 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tucholi Małgorzata Wolny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-03-2019 o godz. 09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Tucholi z siedzibą przy Świecka 28, 89-500 , pokój 11, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ., położonej przy Sienkiewicza 64, 89-400 Sępólno Kraj., dla której SR w Tucholi V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Sępólnie Kraj. prowadzi księgę wieczystą o numerze BY2T/00025602/2.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest zabudowana nieruchomość gruntowa składająca się z działki nr 442/2 o powierzchni 0,1264 ha. Na nieruchomości znajduje się: - budynek użytkowy (nr ew. 347) o pow. 41,96m2, w budynku pomieszczenia o funkcji handlowej oraz niewielkie zaplecze, - budynek użytkowy (nr ew. 348) o pow. 39,36m2, w budynku pomieszczenia o funkcji handlowo-usługowej - budynek użytkowy (nr ew. 349) o pow. 195,39m2. Budynek: pomieszczenia o funkcji warsztatowej – garażowej oraz kotłownia, lokale nieużytkowe . - budynek użytkowy (brak nr ew.) o pow. 38,58m2, w budynku pomieszczenia o funkcji handlowej (magazynowej). Na nieruchomości znajdowały się następujące przyłącza: sieci energetycznej z nieruchomości sąsiedniej (dz. 442/1, bud nr 316), sieci wodociągowej z nieruchomości sąsiedniej (dz. 442/1, bud nr 316), sieci kanalizacyjnej bezpośrednio z sieci komunalnej. W przypadku zasilania realizowanego z nieruchomości sąsiedniej brak stosownej służebności gruntowej. Ogrzewanie budynków o nr ew. 347, 348 oraz 349 realizowane poprzez instalację CO zasilaną piecem na paliwo stałe zainstalowanym w kotłowni budynku nr ew. 349. Dostęp do drogi publicznej zabezpieczony na zasadach służebności ujawnionej w dziale I Sp księgi wieczystej realizowany poprzez działkę nr 442/3. Faktyczny dostęp do drogi publicznej realizowany przez działkę nr 442/1 do ulicy Sienkiewicza.

Suma oszacowania wynosi 240 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 180 300,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 040,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium SA 22 1160 2202 0000 0000 6090 6223.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Tucholi mieszczącym się pod adresem: Świecka 28, 89-500 Tuchola.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Małgorzata Wolny

Image things

Sępólno Krajeńskie , Kujawsko-Pomorskie

28 400 zł | 26,88 m2 | 1 piętro

  • cena: 28 400 zł
  • 1 057 za m2
  • cena: 153 733 zł
  • 935 za m2