Suwałki, Podlaskie

Mieszkanie | 112 650 zł | 2 pokoje | 49,46 m2 | 1 piętro

- 50 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

OpisKomornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach


Marta MilewskaKancelaria Komornicza, Sejneńska 51, Suwałki, 16-400 Suwałki


tel. 875662470 / fax. 875662470


Sygnatura: MM Km 336/18                                                   


                                           OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Marta Milewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości że w dniu 12 kwietnia 2019 r., o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńskiej 30, odbędzie się I licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego na I piętrze w budynku wielolokalowym przy ul. Korczaka 1 w Suwałkach, o powierzchni 49,46 m.kw. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 4,86 m.kw. Dla wyżej wymienionej nieruchomości Sąd Rejonowy w Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SU1S/00068530/1.

Wartość szacunkowa w/w nieruchomości stanowi kwotę 150 200,00 zł.
Cena wywołania  112 650,00 zł.
Przystępujący do licytacji winni wpłacić rękojmię w wysokości 15 020,00 zł.
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem tel. 87 566-24-70.
Osoby chętne do obejrzenia nieruchomości proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny.
Termin oględzin nieruchomości wyznaczony został na dzień 09 kwietnia 2019 r., o godz. 09:30.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (art. 962 § 1 kpc). Rękojmia powinna być złożona w gotówce, na rachunek bankowy Komornika: Bank Spółdzielczy w Suwałkach Centrala 89 93590002 0021 2139 2000 0001 albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Dwa tygodnie przed licytacją wolno będzie przeglądać w Sądzie akta postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika , jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub też przez złożenie dokumentu do zbiorów dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji, wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Podatek od czynności cywilno-prawnych płaci kupujący.                                                    Komornik Sądowy Marta Milewska

Image things

Suwałki , Podlaskie

673 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 673 000 zł
  • 673 000 za m2