Olecko, Warmińsko-Mazurskie

Mieszkanie | 66 000 zł | 3 pokoje | 76,33 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Olecku


Izabela Szweblik


Kancelaria Komornicza, 11-go Listopada 10, Olecko, 19-400 Olecko


tel. 87 5201638 / fax. 87 5201638


Sygnatura: Km 8/11


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olecku Izabela Szweblik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-03-2019 o godz. 11:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Olecku I Wydział Cywilny, ul. Osiedle Siejnik I 18, 19-400 Olecko, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy ul. Mickiewicza 42, 19-400 Olecko, dla którego Sąd Rejonowy w Olecku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1C/00007233/2.


Suma oszacowania wynosi 99 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 66 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział w Ełku 90 10203541 0000 5902 0264 2825.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Izabela SzweblikImage things

Olecko , Warmińsko-Mazurskie

150 000 zł | 85,30 m2

  • cena: 150 000 zł
  • 1 758 za m2
Image things

Olecko , Warmińsko-Mazurskie

114 000 zł | 2 pokoje | 44,73 m2 | 3 piętro

  • cena: 114 000 zł
  • 2 549 za m2
Image things

Olecko , Warmińsko-Mazurskie

213 750 zł | 118,00 m2

  • cena: 213 750 zł
  • 1 811 za m2