Inowrocław, Kujawsko-Pomorskie

Mieszkanie | 105 000 zł | Kawalerka | 34,20 m2 | 1 piętro

- 25 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu


Monika Kozłowska


Kancelaria Komornicza, Solankowa 20, Inowrocław, 88-100 Inowrocław


tel. 52357 19 11 / fax. 52357 19 11


Sygnatura: Km 1205/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Monika Kozłowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-03-2019 o godz. 10:40 w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z siedzibą przy Prezydenta Gabriela Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy ul. Szymborska 24c/37, 88-100 Inowrocław, dla którego Sąd Rejonowy w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1I/00072512/1.


Suma oszacowania wynosi 140 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 105 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu 36 8149 0000 2001 0003 8087 0002.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu mieszczącym się pod adresem: Prezydenta Gabriela Narutowicza 42, Inowrocław, 88-100 Inowrocław.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Monika KozłowskaImage things

Grudziądz , Kujawsko-Pomorskie

41 333 zł | 3 pokoje | 66,51 m2 | 4 piętro

  • cena: 41 333 zł
  • 621 za m2
Image things

Brodnica , Kujawsko-Pomorskie

1 731 000 zł | 697,10 m2

  • cena: 1 731 000 zł
  • 2 483 za m2
Image things

Bydgoszcz , Kujawsko-Pomorskie

108 000 zł | Kawalerka | 66,40 m2

  • cena: 108 000 zł
  • 1 627 za m2