Szczecin, Zachodniopomorskie

Mieszkanie | 109 500 zł | Kawalerka | 30,94 m2 | 3 piętro

- 40 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie


Katarzyna Karwecka


Kancelaria Komornicza, L.Rayskiego 23, Szczecin, 70-442 Szczecin


tel. 914223888 / fax.


Sygnatura: Km 808/17OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:


22-03-2019 o godz. 10:00


pod adresem: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Kaszubska 42, 70-227 Szczecin, pokój 50, odbędzie siępierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego/ej do dłużnika: ul. Włościańska 34/12, 70-021 Szczecin, położonego przy


ul. Włościańska 34/12, 70-021 Szczecin,


dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1S/00216961/3.


Suma oszacowania wynosi 146 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 109 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 600,00 zł.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. XIX o. Szczecin 07 14401143 0000 0000 1019 3745.


Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 21-03-2019 r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.
Lokal składa się z przedpokoju, pokoju, kuchni i łazienki o łącznej pow. 30,94 m.kw., z którym związany jest udział 120/10000 w nieruchomości wspólnej o nr KW 142228/3. Egzekucja prowadzona jest przeciwko dłużniczce: Anna Wojciechowska. W dziale III wpis ograniczonego prawa rzeczowego - służebność osobista mieszkania ustanowiona na rzecz osoby fizycznej. Termin oglądania lokalu wyznaczono na dzień13 marca 2019 r., w godz. 16:30-16:50.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie (po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem) oraz na tydzień przed licytacją przeglądać akta w Sądzie Rejonowym Szczecin Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny przy ul. Narutowicza 19.


Operat szacunkowy biegłego znajduje się do wglądu w siedzibie kancelarii.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik SądowyKatarzyna KarweckaImage things

Szczecin , Prawobrzeże

260 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 260 000 zł
  • 260 000 za m2
Image things

Szczecin , Prawobrzeże

94 875 zł | Kawalerka | 38,31 m2

  • cena: 94 875 zł
  • 2 477 za m2
Image things

Szczecin , Zachodniopomorskie

90 975 zł | 2 pokoje | 38,01 m2 | 1 piętro

  • cena: 90 975 zł
  • 2 393 za m2