Bakałarzewo, Podlaskie

Dom | 375 750 zł | 174,70 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

OpisKomornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach


Marta MilewskaKancelaria Komornicza, Sejneńska 51, Suwałki, 16-400 Suwałki


tel. 875662470 / fax. 875662470


Sygnatura: MM Km 644/18                                                   


                                                 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Marta Milewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości że w dniu 12 kwietnia 2019 r., o godz. 10:15 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńskiej 30, odbędzie się I licytacja nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w miejscowości Bakałarzewo (obręb 0002 Bakałarzewo), gmina Bakałarzewo, powiat suwalski, przy ul. Leśnej 5, na działce o numerze 780, o powierzchni 0,1047 ha. Budynek mieszkalny jest w zabudowie wolnostojącej o powierzchni zabudowy 174,70 m.kw. (bez zadaszonego tarasu), który składa się z podpiwniczenia, parteru oraz poddasza. Dla powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Suwałkach VI Wydziale Ksiąg Wieczystych jest urządzona księga wieczysta o numerze SU1S/00046271/7.

Wartość szacunkowa w/w nieruchomości stanowi kwotę 501 000,00 zł.
Cena wywołania 375 750,00 zł.
Przystępujący do licytacji winni wpłacić rękojmię w wysokości 50 100,00 zł.
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem tel. 87 566-24-70.
Osoby chętne do obejrzenia nieruchomości proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny.
Termin oględzin nieruchomości wyznaczony został na dzień 09 kwietnia 2019 r., o godz. 10:15.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg ( art. 962 § 1 kpc ). Rękojmia powinna być złożona w gotówce, na rachunek bankowy Komornika: Bank Spółdzielczy w Suwałkach Centrala 89 93590002 0021 2139 2000 0001 albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Dwa tygodnie przed licytacją wolno będzie przeglądać w Sądzie akta postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika , jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub też przez złożenie dokumentu do zbiorów dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji, wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Podatek od czynności cywilno-prawnych płaci kupujący.                                            Komornik Sądowy Marta Milewska

Image things

Bakałarzewo , Podlaskie

334 000 zł | 174,70 m2

  • cena: 334 000 zł
  • 1 912 za m2