Słonecznik, Warmińsko-Mazurskie

Mieszkanie | 64 353 zł | 4 pokoje | 77,10 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie


Wojciech Wawrzynkowski


Kancelaria Komornicza, ul. Pomorska 21, Morąg, 14-300 Morąg


tel. 897575442 / fax.


Sygnatura: Km 536/17


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Wojciech Wawrzynkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-03-2019 o godz. 09:10 w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 12, 14-100 Ostróda, pokój XI, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Słonecznik 115/3,Słonecznik, 14-300 Morąg, dla którego Sąd Rejonowy w Ostródzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu prowadzi księgę wieczystą o numerze EL2O/00016257/1.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 77,10 m kw usytuowany na I piętrze (2 kondygnacja) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 115 położonym w Słoneczniku, gmina Morąg, powiat ostródzki, województwo warmińsko-mazurskie, wraz z: udziałem 621/10000 we współwłasności budynku i innych urządzeniach nie służących wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali i udziałem 621/10000 w prawie własności gruntu – KW EL2O/00014798/1


Suma oszacowania wynosi 96 530,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 64 353,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 653,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej na dzień przed licytacją w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na rachunek bankowy kancelarii komornika: Morąsko-Zalewski Bank Spółdzielczy w Zalewie O Morąg 36 88430003 0030 0108 3000 0010.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Wojciech WawrzynkowskiImage things

Dąbrówno , Warmińsko-Mazurskie

590 000 zł | 483,30 m2

  • cena: 590 000 zł
  • 1 221 za m2
Image things

Kałduny , Warmińsko-Mazurskie

31 000 zł | 46,20 m2

  • cena: 31 000 zł
  • 671 za m2
Image things

Dywity , Warmińsko-Mazurskie

280 667 zł | 1,00 m2

  • cena: 280 667 zł
  • 280 667 za m2