Lipniki Stare, Mazowieckie

Dom | 124 050 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Pułtusku


Wojciech Jamiołkowski


Kancelaria Komornicza, Rynek 19, Pułtusk, 06-100 Pułtusk


tel. (23) 6921736 / fax. (23) 6921736


Sygnatura: Km 841/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pułtusku Wojciech Jamiołkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-04-2019 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Pułtusku z siedzibą przy Rynek 37, 06-100 Pułtusk, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: , położonej przy ,Lipniki Stare 12, 06-100 Pułtusk, dla której Sąd Rejonowy w Pułtusku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OS1U/00027728/0.
Opis nieruchomości:
wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej działka gruntu o nr 124 i powierzchni 0,0747 ha w wieczystym użytkowaniu wraz z budynkiem mieszkalnym stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności


Suma oszacowania wynosi 165 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 124 050,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 540,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK S.A. 45150013861213800339280000.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Pułtusku mieszczącym się pod adresem: Rynek 37, Pułtusk, 06-100 Pułtusk.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Wojciech JamiołkowskiImage things

Gostynin , Mazowieckie

436 800 zł | 123,00 m2

  • cena: 436 800 zł
  • 3 551 za m2
Image things

Radom , Śródmieście

5 000 000 zł | 2 445,00 m2

  • cena: 5 000 000 zł
  • 2 045 za m2
Image things

Warszawa , Śródmieście

1 zł | 206,00 m2

  • cena: 1 zł
  • 0 za m2