Kraków, Swoszowice

Dom | 572 924 zł | 216,09 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Andrzej Drzymała 
Kancelaria Komornicza w Krakowie 
30-701 Kraków, ul.  Ślusarska 8/LU1
tel.: +48 12 294 18 30, fax: +48 12 294 18 31, www.komornikdrzymala.pl,  email: [email protected]
konto: Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce 42861900060030002580650001 Sygnatura: KM 490/18OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie Andrzej Drzymała na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-03-2019 o godz. 13:30w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie z siedzibą przy ul.Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój D-27,  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przyKs. Dercza 2,30-437 Kraków, dla której Sąd Rejonowy w Krakowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00327548/6.


Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa składająca się z działek ewidencyjnych: nr 263/383 o powierzchni 0,0118 ha oraz nr 263/382 o powierzchni 0,0373 ha, położona w Krakowie, jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb 69 przy ul. ks. Dercza 2, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 216,09m2. Przedmiotową nieruchomość można oglądać w dniu 06 marca 2019r. w godz. 10:00 - 10:30Suma oszacowania wynosi 763 899,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 572 924,25 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 76 389,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Małopolski Bank Spółdzielczy 42 8619 0006 0030 0025 8065 0001.
Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją. W dniu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.
Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Więcej informacji na stronie: www.komornikdrzymala.pl


K O M O R N I K               


Andrzej Drzymała             

Image things

Kraków , Krowodrza

37 425 zł | 3 pokoje | 46,95 m2 | 9 piętro

  • cena: 37 425 zł
  • 797 za m2
Image things

Kraków , Zwierzyniec

275 240 zł | 2 pokoje | 58,91 m2 | Parter

  • cena: 275 240 zł
  • 4 672 za m2
Image things

Kraków , Czyżyny

230 025 zł | 3 pokoje | 63,80 m2 | 6 piętro

  • cena: 230 025 zł
  • 3 605 za m2