Warszawa, Mokotów

Mieszkanie | 311 700 zł | 53,98 m2 | 4 piętro

- 49 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa


Wojciech  Borsuk


Kancelaria Komornicza, Wałbrzyska 11/102A, Warszawa, 02-739 Warszawa


tel. 22 549 93 32 / fax. 22 549 93 32


Sygnatura: Km 2653/16OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW WA2M/00459408/3
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Wojciech Borsuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  12-03-2019r.r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Płocka 9/11B w sali nr 208B, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości (lokal mieszkalny) należącego do dłużnika: położonej: 02-765 Warszawa, Al.Wilanowska 105/72, Warszawa, dla której  Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA2M/00459408/3.
Suma oszacowania wynosi 415 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     311 700,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41 560,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.


Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 4 w Warszawie 25 10201042 0000 8602 0332 4126 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00  do godz.17:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


                                                                                                                     Komornik Sądowy

                                                                                                                      Wojciech Borsuk

          

Image things

Warszawa , Targówek

11 700 zł | 1,00 m2

  • cena: 11 700 zł
  • 11 700 za m2
Image things

Warszawa , Targówek

11 700 zł | 1,00 m2

  • cena: 11 700 zł
  • 11 700 za m2
Image things

Warszawa , Targówek

15 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 15 000 zł
  • 15 000 za m2