Kraków, Zwierzyniec

Mieszkanie | 419 369 zł | 95,16 m2

- 59 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie


Magdalena Dyląg


Kancelaria Komornicza, Królewska 2, Kraków, 30-045 Kraków


tel. 126311075 / fax. 126311075


Sygnatura: KM 1590/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie Magdalena Dyląg na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-03-2019 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój D-142, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: siedzibą w Krakowie, położonego przy Kasztanowa 71a/18, 30-238 M. Kraków, dla którego SĄD REJONOWY KRAKÓW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00265419/0.


Suma oszacowania wynosi 559 158,00, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 419 368,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 55 915,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce 98 8619 0006 0030 0325 8066 0001.
Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją. W dniu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.


Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


Przedmiotowy lokal można oglądać w następującym terminie:

Data oględzin Godziny oględzin
04.03.2019 09:00 - 09:20

zaś elaborat znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Magdalena DylągImage things

Kraków , Prądnik Biały

15 149 zł | 4,91 m2

  • cena: 15 149 zł
  • 3 085 za m2
Image things

Kraków , Stare Miasto

1 275 000 zł | 150,50 m2

  • cena: 1 275 000 zł
  • 8 472 za m2
Image things

Kraków , Prądnik Czerwony

257 326 zł | 2 pokoje | 52,14 m2 | 3 piętro

  • cena: 257 326 zł
  • 4 935 za m2