Ozorów, Mazowieckie

Dom | 306 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach


Adam Obłoza


Kancelaria Komornicza w Siedlcach


08-110 Siedlce,  ul.Czerwonego Krzyża  21/lok.86


tel. 25 632 41 69  e-mail: [email protected]


Km 75/18
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach Adam Obłoza, mający kancelarię w Siedlcach przy ul. Czerwonego Krzyża 21, (wejście od ul. Asłanowicza) na podstawie art. 953 kpc, art. 955 kpc  podaje do publicznej  wiadomości, że w dniu  01-03-2019 r. o godz. 10:00 sala nr 9 w budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach mającego siedzibę przy ul. Kazimierzowskiej 31 A, odbędzie się
PIERWSZA LICYTACJAnieruchomości opisanej jako:- nieruchomość gruntowa składająca się z dwóch działek o nr. ew. 258/3 i 1721/2 o łącznej powierzchni 0,1317 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi, położona w miejscowości Ozorów 82 gm. Skórzec dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę wieczystą SI1S/00044515/3.Suma oszacowania wynosi                                                                                          408.000,00  złCena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi                                            306.000,00 złWysokość rękojmi wynosi 1/10 sumy oszacowania, to jest                                               40.800,00  złZgodnie z brzmieniem art. 962 kpc  przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania,  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Siedlcach 81 10204476 0000 8902 0016 8732 (dowód wpłaty rękojmi należy okazać przed licytacją). Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia takiego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31A w sekretariacie I Wydziału Cywilnego. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego można przeglądać także w siedzibie kancelarii w godzinach jej urzędowania tj. pn.-pt. w godz. od 8:00 do 16:00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.      Komornik Sądowy                                   Adam Obłoza 

Image things

Ciechanów , Mazowieckie

1 219 200 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 219 200 zł
  • 1 219 200 za m2
Image things

Brwinów , Mazowieckie

115 500 zł | Kawalerka | 35,20 m2 | 2 piętro

  • cena: 115 500 zł
  • 3 281 za m2
Image things

Warszawa , Targówek

409 581 zł | 143,99 m2

  • cena: 409 581 zł
  • 2 845 za m2