Jelenia Góra, Dolnośląskie

Mieszkanie | 9 159 zł | 22,00 m2

- 90 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze
Dariusza Bijowskiego Asesor Joanna Majdak
Kancelaria Komornicza w Jeleniej Górze tel. 75/64 21 000 Kancelaria Komornicza 58-500 Jelenia Góra, ul. Muzealna 9A/3 tel.: (75) 64 21 000, fax: , www.komornik.jgora.pl, email: [email protected] konto: Bank Zachodni WBK SA 1 0. w Jeleniej Górze 69109019260000000106627500

Sygn.akt KM 1285/17


OBWIESZCZENIE
Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Dariusza Bijowskiego zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że dnia 01-03-2019 o godz 9:40, sala nr 121 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza 21, odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości położonej w miejscowości Jelenia Góra, przy ul. Pocztowa 7 stanowiącej własność dłużnika: (...) posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jelenia Góra nr JGIJ/00064326/5.
Cena oszacowania wynosi: 12.200,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 9.150,00 zł.

Zgodnie z art. 962 S I przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. kwotę 1.220,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje na konto komornika. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:: 69 1090 1926 0000 0001 0662 7500. Licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość tą_można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją (po uzgodnieniu terminu z komornikiem), zaś operat szacunkowy tej nieruchomości na trzy dni przed licytacją znajduje się do wglądu

w kancelarii komornika, a po tym terminie operat zostanie przekazany do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Jelenia Góra , Dolnośląskie

290 250 zł | 1,00 m2

  • cena: 290 250 zł
  • 290 250 za m2
Image things

Jelenia Góra , Dolnośląskie

252 480 zł | 173,83 m2

  • cena: 252 480 zł
  • 1 452 za m2
Image things

Jelenia Góra , Dolnośląskie

1 050 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 050 000 zł
  • 1 050 000 za m2