Świdwin, Zachodniopomorskie

Mieszkanie | 56 000 zł | 26,60 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

DYREKTOR ODDZIAŁU REGIONALNEGO AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W SZCZECINIE
OGŁASZA: PIERWSZY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 12, składającego się zl pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 26,60 m2 oraz piwnicy o pow. 4,58 m2, zlokalizowanego na trzecim piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w miejscowości
Swidwin przy ul. Szturmowców 2 wraz z udziałem wynoszącym 0,0230 w częściach wspólnych budynku i w działce nr 3/159 o pow. 0,1990 ha, obręb 0003 - Świdwin, KW nr KO2B/00008514/4. Lokal mieszkalny jest wolny od praw i rzeczy osób trzecich. Ww. lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej. Dla lokalu nie założono odrębnej księgi wieczystej.
W dziale III i IV KW KO2B/00008514/4 - brak wpisów. Termin złożenia wniosku z roszczeniem o pierwszeństwo w nabyciu lokalu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 01.02.2019 r. Przetarg odbedzie się 19.03.2019r. o godz. 11° w Oddziale Regionalnym Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie, w budynku przy ul. Księcia Sambora 4, w sali nr 13. Cena wywolawcza do przetargu netto: 56 000,00 zł Postą pienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej. Wadium w wysokości: 11 000,00 zł, platne do dnia 13.03.2019 r. Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczona kwota podatku od towarów i usług, wg stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży (na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż jest zwolniona od podatku). OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU: Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 11 000,00 zł, przelewem na rachunek bankowy Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie nr 91 1130 1176 0022 2114 1520 0010 w Banku Gospodarstwa Krajowego, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.03.2019 r. z dopiskiem „przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Świdwinie, ul. Szturmowców 2/12”. Za termin wniesienia uważa się wpływ wadium na ww. rachunek bankowy najpóźniej do dnia 13.03.2019 r. Zwolnienie z obowiązku wniesienia wadium dotyczy osób, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2097) które winny pisemnie zgłosić do dnia 13.03.2019 r. uczestnictwo w przetargu, przedstawiając oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego. Winny również złożyć pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.
Zaplata winna być odnotowana na rachunku bankowym Sprzedającego nie później niż w przeddzień zawarcia umowy przenoszącej własność. Nabywca przejmuje lokal w istniejącym stanie faktycznym. Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Image things

Świdwin , Zachodniopomorskie

50 400 zł | Kawalerka | 26,00 m2 | 3 piętro

  • cena: 50 400 zł
  • 1 938 za m2
Image things

Świdwin , Zachodniopomorskie

25 833 zł | Kawalerka | 29,30 m2 | 2 piętro

  • cena: 25 833 zł
  • 882 za m2
Image things

Świdwin , Zachodniopomorskie

15 000 zł | 121,03 m2

  • cena: 15 000 zł
  • 124 za m2