Górno, Świętokrzyskie

Obiekt | 4 747 118 zł | 675,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Monitor 29/2019, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 7500.

Syndyk masy upadłości Kieleckiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Kielcach, w toku
postępowania upadłościowego (sygn. akt V GUp 138/18) prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział
Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłasza sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Wytwórni Mas Bitumicznych w Górnie wchodzącej w skład masy upadłości - w drodze Przetargu (Aukcji). Zorganizowana część przedsiębiorstwa podlegająca sprzedaży obejmuje:
a) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w miejscowości Górno (powiat kielecki), na którą składają się działki nr 2053/1 o powierzchni 3597 m2 , 2053/2 o powierzchni 1951 m2 , 2053/3 o powierzchni 18631 m2 , o łącznej powierzchni 2,4179 ha i prawa własności budynków znajdujących się na ww. nieruchomości w postaci jednokondygnacyjnego budynku administracyjno-warsztatowego o powierzchni zabudowy 675 m2, budynku magazynowego (wiaty) o powierzchni zabudowy 288 m2, budynku portierni o powierzchni zabudowy 25 m2 orazbudynku magazynu paliw o powierzchni zabudowy 21 m2, wraz z dla których to Sąd Rejonowy w Kielcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00060734/9, wraz z budowlami i instalacjami wskazanymi w załączniku nr 1 do regulaminu, a szczegółowo opisane w operacie szacunkowym dotyczącym określenia wartości rynkowej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Górnie, gmina Górno, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie, stanowiącej dz. ew. nr 2053/1, 2053/2 i 2053/3 z dnia 3 września 2018 r. oraz informacji dodatkowej z dnia 29 grudnia 2018 r., sporządzonym przez mgr inż. Artura Olczaka,
b) ruchomości, wskazane w załączniku nr 1 do regulaminu, szczegółowo opisane w dokumencie „Opis i oszacowanie nieruchomości i ruchomości Kieleckiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. w upadłości” z dnia 13.09.2018 r. wraz w 3 erratami (uzupełnieniami) sporządzonym przez dr Edytę Piątek.

Pełen wykaz wchodzących do przedmiotu Przetargu (Aukcji) składników majątkowych jest zawarty w ogłoszeniu na stronie
www.kprd.com.pl.
Cena wywoławcza zorganizowanej części przedsiębiorstwa wynosi 4.747.118,36 zł brutto (słownie: cztery miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sto osiemnaście złotych 36/100) brutto - sprzedaż zwolniona z podatku od towarów i usług (VAT).
Jednym z warunków uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 470.000,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) przelewem na rachunek masy upadłości Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Kielcach.
Oferty należy składać do Sędziego Komisarza w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lutego 2019 r. na adres: Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce. Decydująca jest data wpływu ofert do Sądu.

Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpoznawana. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego Sądu wraz z podaniem sygnatury akt V GUp 138/18 oraz dopiskiem „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w upadłości” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 lutego 2018 r., w gmachu Sądu Rejonowego w Kielcach mieszczącego się w Kielcach,
ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce, w sali numer XXV, o godzinie 1330.
Osoby zainteresowane udziałem w Przetargu (Aukcji) mogą uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu Przetargu (Aukcji), zapoznać się z regulaminem w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Grzegorza Tutaja w Kielcach
przy ul. Warszawskiej 34 lok. 207 po uprzednim umówieniu się - tel.: 41 202 02 62 lub e-mail: [email protected] oraz
w punkcie obsługi interesantów w Sądzie Rejonowym w Kielcach, ul. Warszawska 44, a także na stronie Upadłego - www.
kprd.com.pl. Oględziny nieruchomości i ruchomości objęte przedmiotem aukcji są możliwe po uprzednim umówieniu się.
Szczegółowe warunki Przetargu (Aukcji), zawierające wykaz składników majątkowych, wyłączenia, ograniczenia i wykaz
wymaganych oświadczeń i dokumentów zawarte są wyłącznie w Regulaminie Przetargu (Aukcji) dostępnym między
innymi na stronie www.kprd.com.pl.

Image things

Jędrzejów , Świętokrzyskie

699 919 zł | 1,00 m2

  • cena: 699 919 zł
  • 699 919 za m2
Image things

Sandomierz , Świętokrzyskie

135 150 zł | 3 pokoje | 65,30 m2 | 2 piętro

  • cena: 135 150 zł
  • 2 070 za m2
Image things

Kielce , Świętokrzyskie

144 975 zł | 2 pokoje | 48,10 m2

  • cena: 144 975 zł
  • 3 014 za m2