Giżycko, Warmińsko-Mazurskie

Obiekt | 3 790 000 zł | 3 529,70 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Syndyk Masy Upadłości

Meblarskiej Spółdzielni „Zgoda” w upadłości

w Giżycku ul. Suwalska 34

Ogłasza przetarg ofertowy w sprawie sprzedaży nieruchomości w Giżycku województwo warmińsko-mazurskie
nieruchomość gruntowa zabudowana w Giżycku przy ul. Suwalskiej 34 - działka nr 992/22 o pow. 10.898 m². zabudowana budynkiem administracyjno-biurowym, 2 halami, budynkami gospodarczymi, trafostacją o łącznej pow. użytkowej 3.529,70 m². Działka jest w części ogrodzona (są nasadzenia – krzewy i drzewa ozdobne), place utwardzone płytami żelbetowymi. Nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej od strony ulicy Suwalskiej. Nieruchomość opisana jest w księdze wieczystej OL1G/00012151/5 – cena wywoławcza wynosi 3.790.000 zł netto plus podatek VAT.
Składanie ofert:

Pisemne oferty na zakup nieruchomości, należy składać w terminie do dnia 06.03.2019r. na adres Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brewki, ul. Kopernika 1/1, 10-510 Olsztyn – w zapieczętowanych kopertach z adnotacją „oferta przetargowa Spółdzielnia Zgoda”. Notariusz sporządzi protokół wpływu ofert. Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brewka w dniu 07.03.2019r. o godz. 09.50.

Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

Imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z adresem.
Wskazanie nieruchomości, której dotyczy oferta.
Proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza).
Warunki zakupu z tym, że termin zawarcia umowy sprzedaży nie może być dłuższy niż 4 miesiące liczony od daty otwarcia ofert.
Potwierdzenie wpłacenia wadium.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto należy wpłacić przelewem na konto syndyka masy upadłości Meblarskiej Spółdzielni „Zgoda” w upadłości w Giżycku, nr rachunku: 71 1140 1111 0000 2823 0300 1001.

Syndyk zastrzega sobie prawo:

zarządzenia aukcji do wyłonienia nabywcy,
zmiany warunków przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn
Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Syndyka w Olsztynie, ul. Mickiewicza 21/23 pok. 207.

Image things

Giżycko , Warmińsko-Mazurskie

2 206 125 zł | 3 222,92 m2

  • cena: 2 206 125 zł
  • 685 za m2
Image things

Giżycko , Warmińsko-Mazurskie

918 750 zł | 1 487,80 m2

  • cena: 918 750 zł
  • 618 za m2
Image things

Giżycko , Warmińsko-Mazurskie

90 000 zł | Kawalerka | 38,93 m2

  • cena: 90 000 zł
  • 2 312 za m2