Bolesławiec, Dolnośląskie

Lokal użytkowy | 9 000 zł | 13,70 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Prezydent Miasta Bolesławiec
ogłasza II przetarg ustny nieograniczonyna sprzedaż lokalu użytkowego nr 6 mieszczącego się w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Gdańskiej Nr 49 w Bolesławcu
wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.
Oznaczenie nieruchomości:
Przeznaczony do sprzedaży wolny lokal użytkowy nr 6 znajduje się w budynku wielomieszkaniowym, położonym przy ul. Gdańskiej Nr 49 w Bolesławcu, na gruncie stanowiącym działkę nr 103 o pow. 0.0128 ha (obręb 8). Budynek wielomieszkaniowy czterokondygnacyjny z podpiwniczeniem, wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej, położony w pośredniej części miasta. Dla działki nr 103 w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu – V Wydział Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta nr JG1B/00024480/2.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec, uchwalonym przez Radę Miasta Bolesławiec nr VI/43/07 z dnia 14.03.2007r. nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolem: G-MWs4 - tereny zabudowy wielorodzinnej.

Opis lokalu:
- położony na poziomie piwnicy w budynku wielomieszkaniowym;
- skład: 1 pomieszczenie o pow. użytkowej - 13,70 m 2,
- udział w nieruchomości wspólnej wynosi 300/10000;
- podłogi - betonowe;
- stolarka okienna – okno drewniane, krosnowe;
- drzwi – wejściowe drewniane z przeszkleniem /stare/;
- ściany - tynki cementowo-wapienne;
- funkcjonalność niska, stopień zużycia technicznego – wysoki.
Lokal wyposażony jest w : instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewania brak. Wejście do lokalu schodami zewnętrznymi z zaplecza budynku. Lokal przeznaczony jest pod usługi nieuciążliwe. Nieruchomość lokalowa nie jest obciążona prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich, a jej zbycie zgodne jest z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta. Lokal posiada świadectwo charakterystyki energetycznej.
I-szy przetarg odbył się 04 października 2018r.- zakończył się wynikiem negatywnym.

CENA WYWOŁAWCZA do II przetargu wynosi - 9.000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) i stanowi sumę ceny lokalu i ceny ułamkowej części gruntu, przy czym cena ułamkowej części gruntu w wysokości 300/10000 – stanowi 3,20% ceny wywoławczej.

Proporcja ta będzie stanowiła podstawę do wyodrębnienia ceny lokalu i ceny ułamkowej części gruntu z ceny uzyskanej w przetargu.
Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do zapłacenia przed podpisaniem aktu notarialnego kwoty w wysokości 100% wylicytowanej ceny lokalu. Na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zmian. ) – sprzedaż niniejsza zwolniona jest od podatku od towarów i usług VAT.

Przetarg
odbędzie się w dniu 12 marca 2019 r. o godz. 11.00
w sali nr 113 Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego nr 1
(„biurowiec” I p.)WADIUM - 1.500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)

WARUNKIEM wzięcia udziału w przetargu jest: wadium wniesione w pieniądzuze wskazaniem nieruchomości – na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec: PKO 0/Bolesławiec numer: 04 10202137 0000 9402 0046 4271 - w terminie do dnia 08 marca 2019r, tak aby w dniu 08 marca 2019 r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium wpłynie na rachunek Urzędu Miasta Bolesławiec po dniu 08 marca 2019 r. nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu.

W przetargu mogą brać udział:
- osoby fizyczne – winny okazać dowód tożsamości,
- osoby prawne – winny posiadać wypis z rejestru sądowego lub innego aktu prawnego celem ustalenia osobowości prawnej,
- jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (spółki cywilne) – winny posiadać zaświadczenie z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej.
Z cudzoziemcem na przetarg winien uczestniczyć tłumacz przysięgły. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 2278). Osoby biorące udział w przetargu winny okazać dowód osobisty oraz potwierdzenie wpłaty wadium.

Zainteresowani wzięciem udziału w przetargu
mogą oglądać lokal użytkowy w dniu 21 lutego 2019r.
w godzinach od 14.30 do 15.00

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, Prezydent Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca lokalu w terminie jednego miesiąca od daty rozstrzygnięcia przetargu przystąpi do zawarcia aktu notarialnego.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Regulamin przetargu dostępny w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Bolesławiec – „biurowiec”- I piętro, pokój nr 109, tel.645-65-17. Treść ogłoszenia o przetargu dostępna jest na stronie internetowej UM Bolesławiec www.boleslawiec.pl – przetargi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Image things

Bolesławiec , Dolnośląskie

761 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 761 000 zł
  • 761 000 za m2
Image things

Bolesławiec , Dolnośląskie

145 000 zł | 79,00 m2

  • cena: 145 000 zł
  • 1 835 za m2
Image things

Bolesławiec , Dolnośląskie

115 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 115 000 zł
  • 115 000 za m2