Zakurzewo, Kujawsko-Pomorskie

Dom | 80 667 zł | 69,10 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu


Alicja Sokołowska


Kancelaria Komornicza, ul.Murowa 59/1, Grudziądz, 86-300 Grudziądz


tel. (56) 46 263 46 / fax. (56) 46 263 46


Sygnatura: Km 3046/17


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW TO1U/00004237/9Komornik  Sądowy  przy  Sądzie  Rejonowym  w  Grudziądzu Alicja Sokołowska na podstawie art. 953 § 1 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że  w dniu 8 kwietnia 2019 r. 
o godz. 14:40 w sali nr 8
w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu


odbędzie się druga licytacja nieruchomości  położonej w m. Zakurzewo, gm. Grudziądz stanowiącej działkę gruntu, nr działki 100/1 o pow. 0.3300 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Budynek mieszkalny jest parterowy z poddaszem niemieszkalnym o pow. użytkowej 69,10 m2. Budynek wyposażony jest w instalację wodociągową z sieci wiejskiej, elektryczną, kanalizacyjną z podłączeniem do zbiornika znajdującego się na działce.Suma oszacowania wynosi 121.000,00 zł. Cena wywołania wynosi 2/3 sumy oszacowania, tj. 80.666,67 zł.
Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 12.100,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Wpłaty rękojmi należy dokonać na rachunek bankowy komornika w Banku Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Grudziądzu Nr 52 1240 3998 1111 0000 4152 8008. 
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakter urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły (art. 976 § 1 k.p.c.).
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia (art. 977 k.p.c.).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego. 


Komornik Sądowy


Alicja SokołowskaImage things

Toruń , Na Skarpie

427 500 zł | 336,00 m2

  • cena: 427 500 zł
  • 1 272 za m2
Image things

Aleksandrów Kujawski , Kujawsko-Pomorskie

52 000 zł | 2 pokoje | 43,08 m2 | Parter

  • cena: 52 000 zł
  • 1 207 za m2
  • cena: 22 000 zł
  • 22 000 za m2