Barlinek, Zachodniopomorskie

Dom | 43 500 zł | 56,91 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu


Patrycja Harbuz-Nowak


Kancelaria Komornicza, Królewiecka 45, Myślibórz, 74-300 Myślibórz


tel. (95) 747 24 79 / fax. (95) 747 24 90


Sygnatura: Km 530/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Patrycja Harbuz-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-03-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Myśliborzu z siedzibą przy Niedziałkowskiego 6, 74-300 Myślibórz, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xxx, położonej przy działka nr 56/1,Równo, 74-300 Barlinek, dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1M/00035750/3.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana stanowiącą działkę nr 56/1 położona w Równie, gm. Barlinek o łącznym obszarze 0,0404 HA; Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej, jednokondygnacyjnym z nieużytkowym poddaszem, nie podpiwniczony oraz budynkiem gospodarczym. Powierzchnia budynku mieszkalnego wynosi zgodnie z wypisem z kartoteki budynków Starostwa Myśliborskiego 70,00mkw, natomiast w wyniku pomiaru bigłego rzeczoznawcy powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego wynowi 56,91mkw. Powierzchnia bydunku gospodarczego wynosi 12,00mkw.


Suma oszacowania wynosi 58 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 43 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas S.A. 94 20300045 1110 0000 0417 2420.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie (po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem) oraz na tydzień przed licytacją przeglądać akta w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu I Wydziale Cywilnym przy ul. Niedziałkowskiego 6.


Operat szacunkowy biegłego sądowego znajduje się do wglądu w siedzibie kancelarii.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962kpc przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 


Nabywca obowiązany jest uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2016.223t.j.2016-02-23 z późniejszymi zmianami.


Możliwość przeglądania elektronicznej księgi wieczystej: https://przegladarka-ekw.ms.gov.plKomornik Sądowy


Patrycja Harbuz-NowakImage things

Barlinek , Zachodniopomorskie

788 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 788 000 zł
  • 788 000 za m2