Krośnice, Dolnośląskie

Dom | 81 530 zł | 112,43 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowymw Miliczu Agnieszka Kołodziej na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-04-2019 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Miliczu z siedzibą przy J.Piłsudskiego 10, 56-300 Milicz, pokój 12, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy MILICKA 6,BUKOWICE, 56-320 Krośnice, dla której SĄD REJONOWY MILICZ IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1M/00017819/8.

Opis nieruchomości:

dz. nr 25/11 o pow. 0,0948 ha - nieutwardzona i posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej utwardzonej asfaltem, dz. nr 25/13 o pow. 0,4185 ha (dojazd przez dz. nr 25/11), z czego pod zabudowę przeznaczone jest 0,1352 ha i zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym - ponad 100-letnim, jednokondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, z poddaszem częściowo użytkowym, ogrzewanie centralne, piec na paliwo stałe (w korytarzu) o pow. użytkowej 112,43m2; budynkiem gospodarczym z dobudówką powstałą w latach 70-80 XX wieku o pow. użytkowej 136,24 m2 oraz stodołą o konstrukcji drewnianej o pow. użytkowej 63,29 m2 i drewniana wiata o pow. użytkowej 54,63 m2, pozostała część stanowi ogród (pow. 0,2833ha). Nieruchomość częściowo ogrodzona, wyposażona w instalację elektryczną, wodociągową oraz kanalizacyjną indywidualną do własnego zbiornika bezodpływowego, gaz znajduje się w ulicy. Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków: dz. nr 25/11 - łąki trwałe ŁV o pow. 0,0948 ha; dz. nr 25/13 - grunty orne - RV o pow. 0,1591 ha, łąki trwałe - ŁV o pow. 0,1222, grunty pod rowami - W-ŁV o pow. 0,0020 ha, grunty rolne zabudowane - Br-ŁV o pow. 0,1352 ha. Łączna pow. 0,5133 ha. Zostało ustanowione dożywotnie, niepodzielne i bezpłatne prawo służebności mieszkania polegające na korzystaniu z pokoju na poddaszu, jednego pokoju na parterze i współkorzystaniu z kuchni, łazienki i korytarza z prawem swobodnego poruszania się po siedlisku i korzystania z połowy ogrodu przydomowego (brak wpisu w dz. III KW), prawo zostało wycenione na kwotę 23 731,00 zł, o którą została pomniejszona suma oszacowania, prawo będzie utrzymane w mocy. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega ograniczeniom zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11-04-2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1405).

Suma oszacowania wynosi 108 707,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 81 530,25 zł Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 870,70 zł. (najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg - datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania rachunku bankowego komornika). Rękojmia może być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 93 1020 5297 0000 1802 0000 3335.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika oraz w Sądzie Rejonowym w Miliczu I Wydział Cywilny.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegółowych informacji związanych z licytacją przedmiotowej nieruchomości można uzyskać pod nr tel. (71) 384-03-99.

Komornik Sądowy

Image things

Krośnice , Dolnośląskie

720 000 zł | 2 687,00 m2

  • cena: 720 000 zł
  • 268 za m2