Milicz , Dolnośląskie

Obiekt | 571 643 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowymw Miliczu Agnieszka Kołodziej na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-04-2019 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Miliczu z siedzibą przy J.Piłsudskiego 10, 56-300 Milicz, pokój 12, odbędzie się druga licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy Wojska Polskiego 5a, 56-300 Milicz, dla której SĄD REJONOWY MILICZ IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1M/00009000/5.

Opis nieruchomości:

dz. nr 95 (Ba - tereny przemysłowe) o pow. 0,2593 ha w wieczystym użytkowaniu do 29-11-2099 r., zabudowana budynkami kilkunastoletnimi i kilkudziesięcioletnimi o charakterze użytkowym, niezabudowana część działki częściowo utwardzona płytami betonowymi. Bezpośredni dojazd i dojścia do nieruchomości przez działkę nr 94/17, która jest własnością Gminy Milicz. Nieruchomość wyposażona jest w instalacje elektryczną, wodociągową oraz kanalizacyjną, instalacje odłączone. Budynki są ze sobą częściowo połączone i tworzą funkcjonalną całość z jednoczesną możliwością wykorzystania niektórych z nich na odrębne cele. Na terenie działki znajdują się następujące budynki: była malarnia-proszkownia (1) z dobudówką o pow. użytkowej 215,98 m2; transformator (2) o pow. użytkowej 12,50 m2; budynek po byłej wytrawialni (3) o pow. użytkowej 234,48 m2, złożony z dwóch budynków połączonych ze sobą, w części ze strychem o pow. 179,33 m2, wejście na strych z lokalu w budynku na dz. nr 94/16, strych użytkowany przez osobę zamieszkującą lokal; były budynek produkcyjny (4) o pow. użytkowej 784,77 m2, do którego dobudowany jest obiekt 4a i 5; była kotłownia i pomieszczenia socjalne (4a) o pow. użytkowej 51,13 m2, dobudowany do obiektu nr 4; były budynek produkcyjny (5) o pow. użytkowej 187,91 m2, wybudowany w 2007 r. jako hala produkcyjna, połączony z budynkiem 4. Na działce znajduje się bunkier przy budynku 1, nr budynku wg źródła www.milicz.e-mapa.net,

Suma oszacowania wynosi 857 465,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 571 643,33 zł Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 85 746,50 zł. (najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg - datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania rachunku bankowego komornika). Rękojmia może być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 93 1020 5297 0000 1802 0000 3335.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika oraz w Sądzie Rejonowym w Miliczu I Wydział Cywilny.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegółowych informacji związanych z licytacją przedmiotowej nieruchomości można uzyskać pod nr tel. (71) 384-03-99.

Image things

Milicz , Dolnośląskie

23 000 zł | 22,25 m2

  • cena: 23 000 zł
  • 1 034 za m2
Image things

Milicz , Dolnośląskie

1 507 000 zł | 989,68 m2

  • cena: 1 507 000 zł
  • 1 523 za m2
Image things

Milicz , Dolnośląskie

222 718 zł | 74,38 m2

  • cena: 222 718 zł
  • 2 994 za m2