Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Szczecin, zachodniopomorskie

171 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 36,54 m2 | 4 piętro

- 52 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 171 000 zł
 • Miasto: Szczecin
 • Powierzchnia: 36,54 m2
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Cena za m2: 4 680 zł
 • Ulica: Św. Marcina 37
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 4
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 22 800 zł
 • Numer oferty: 240163X562461749
 • Termin wpłaty wadium: 05-02-2023 - Co to znaczy?

Opis

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI 
OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO STANOWIĄCEGO SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO - KW XXXX/XXXXXXXX/X


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin- Centrum w Szczecinie Paweł Zacharko na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
 w dniu 06-02-2023 r. o godz. 11:00 
w Sądzie Rejonowym Szczecin - Centrum w Szczecinie mieszczącym się w Szczecinie przy ul. Kaszubska 42 w pokoju nr 50


odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. św. Marcina 37/14 przysługującego dłużnikowi xx Zgodnie z treścią księgi wieczystej lokal składa się z dwóch pokoi, jednej łazienki z WC oraz jednego przedpokoju (w toku oględzin stwierdzono, iż lokal składa się z kuchni,dwóch pokoi, jednej łazienki z WC oraz jednego przedpokoju). Lokal mieszkalny znajduje się na 5 kondygnacji. Lokal nie stanowi odrębnej nieruchomości. Zgodnie z treścią KW pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynosi 36,54 m2. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X. Lokal mieszkalny należy do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom” w Szczecinie.  


Suma oszacowania wynosi 228 000,00zł,
zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    171 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 800,00zł. 


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna 28 16001462 1876 5671 3000 0001
 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00  do godz.17:00 oraz przeglądać akta egzekucyjne w Sądzie Rejonowym Szczecin- Centrum w Szczecinie przy ul. Kaszubska 42 (w godzinach pracy sądu) wraz z odpisem protokołu oszacowania nieruchomości, operatem szacunkowym biegłego sądowego, wypisem z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


POUCZENIE:
Art. 962. § 1.Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
Art. 963. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom zwraca się ją niezwłocznie. 
Art. 964.§ 1. Nie składa rękojmi osoba, której przysługuje ujawnione w opisie i oszacowaniu prawo, jeżeli jego wartość nie jest niższa od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości znajduje ono pokrycie w cenie wywołania wraz z prawami stwierdzonymi w opisie i oszacowaniu, korzystającymi z pierwszeństwa przed jej prawem. § 2. Jeżeli w warunkach przewidzianych w paragrafie poprzedzającym wartość prawa jest niższa od wysokości rękojmi albo też prawo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się w pierwszym wypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością prawa, w drugim zaś wypadku do części wartości prawa niepokrytej w cenie wywołania. 
Art. 965. Najniższa suma, za którą nieruchomość można nabyć na pierwszej licytacji (cena wywołania), wynosi trzy czwarte sumy oszacowania.
Art. 966.Suma przypadająca w chwili zajęcia na podstawie umowy ubezpieczenia dłużnikowi, przeciwko któremu toczy się postępowanie egzekucyjne, przechodzi na nabywcę i to również w części niepodlegającej zajęciu. O sumę tę podwyższa się cenę nabycia. 
Art. 967. Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu komornik wzywa licytanta, który uzyskał przybicie (nabywcę), aby w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wezwania złożył na rachunek depozytowy Ministra Finansów cenę nabycia z potrąceniem rękojmi złożonej w gotówce. Na wniosek nabywcy komornik może oznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia, nieprzekraczający jednak miesiąca. 
Art. 968. § 1. Nabywca może zaliczyć na poczet ceny własną wierzytelność lub jej część, jeżeli znajduje ona pokrycie w cenie nabycia. § 2. Za zgodą wierzyciela, którego wierzytelność znajduje pokrycie w cenie nabycia, nabywca może tę wierzytelność zaliczyć na poczet ceny. Wierzyciel wyraża zgodę w dokumencie z podpisem urzędowo poświadczonym albo do protokołu nie później niż w terminie, w którym nabywca ma obowiązek uiścić cenę nabycia
Art. 969.§ 1. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Uiszczoną część ceny zwraca się. Następstwa te sąd stwierdza postanowieniem, na które przysługuje zażalenie. § 2. Od nabywcy nieskładającego rękojmi, który nie wykonał warunków licytacyjnych, ściąga się rękojmię w trybie egzekucji należności sądowych. § 3. Z rękojmi utraconej przez nabywcę lub od niego ściągniętej pokrywa się koszty egzekucji związane ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona, jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. 
Art. 971.Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych. 
Art. 976.§ 1. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. § 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 
Art. 977. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia 
UWAGA!
LICYTACJA MOŻE NIE ODBYĆ SIĘ BEZ PODANIA PRZYCZYNY


Komornik Sądowy Paweł Zacharko 

Historyczne ceny

Image things

Szczecin, Prawobrzeże

590 000 zł | Mieszkanie | 1,00 m2

 • cena: 590 000 zł
 • 590 000 za m2
Image things

Szczecin, zachodniopomorskie

145 000 zł | Działka | 0.0985 ha.

 • cena: 145 000 zł
Image things

Szczecin, zachodniopomorskie

198 750 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 59,10 m2 | 2 piętro

 • cena: 198 750 zł
 • 3 363 za m2