Lublin, Lubelskie

Dom | 305 250 zł | 92,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Michał Walewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-03-2019 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie z siedzibą przy Konrada Wallenroda 4d, 20-607 Lublin, pokój XXI, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy ul. Główna 60, 20-829 Lublin, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/00117060/9.
Opis nieruchomości:
Jest to nieruchomość gruntowa zabudowana, stanowiąca działkę o numerze ewid. 377/2 o pow. 1540m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 92,00m2 i budynkami gospodarczymi o powierzchni zabudowy 35,00m2 oraz 111,00m2.

Suma oszacowania wynosi 407 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 305 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 700,00 zł. Rękojmia złożona w gotówce lub na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację- Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 41 2030 0045 1110 0000 0396 8510.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Michał Walewski

Image things

Lublin , Sławin

257 349 zł | 2 pokoje | 63,72 m2 | Parter

  • cena: 257 349 zł
  • 4 039 za m2
Image things

Lublin , Sławin

184 490 zł | Kawalerka | 45,36 m2 | Parter

  • cena: 184 490 zł
  • 4 067 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

3 002 400 zł | 1,00 m2

  • cena: 3 002 400 zł
  • 3 002 400 za m2