Słupia Jędrzejowska, Świętokrzyskie

Dom | 243 540 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Tomasz Wojciechowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-03-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Jędrzejowie z siedzibą przy 11 Listopada 74, 28-300 Jędrzejów, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika , położonej przy , 28-350 Słupia Jędrzejowska, dla której SĄD REJONOWY JĘDRZEJÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1J/00037734/7.
Opis nieruchomości:
nieruchomości zabudowanej(budynek mieszkalny , budynek mieszkalny z częścią usługową , zaadoptowany częściowo pod gabinet , budynek garażowy , wiata , budynek gospodarczy , cieplarnie) położonej w miejscowości Słupia Jędrzejowska , gm. Słupia Jędrzejowska , oznaczonej w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerem 101/3 obręb 10 Słupia Jędrzejowska o powierzchni 1,3570 ha( zgodnie z księga wieczystą działka numer 101/1/R o powierzchni 1,3600 ha) , dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00037734/7.

Suma oszacowania wynosi 324 720,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 243 540,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 472,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO S.A. o/ Jędrzejów 28124044161111000049586019.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:02 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy


Tomasz Wojciechowski

Image things

Bliżyn , Świętokrzyskie

46 275 zł | 217,40 m2

  • cena: 46 275 zł
  • 213 za m2
Image things

Końskie , Świętokrzyskie

445 457 zł | 1,00 m2

  • cena: 445 457 zł
  • 445 457 za m2
Image things

Opatów , Świętokrzyskie

287 333 zł | 181,80 m2

  • cena: 287 333 zł
  • 1 580 za m2