Sitaniec Błonie, Lubelskie

Obiekt | 396 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Andrzej Szcząchor na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-03-2019 o godz. 10:50 w budynku Sądu Rejonowego w Zamościu z siedzibą przy , 22-400 , odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy ,Sitaniec Błonie, 22-400 Zamość, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1Z/00011394/4.
Opis nieruchomości:
nieruchomość opisana jako nieruchomość gruntowa zabudowana składająca się działki nr 838 (dawniej działka nr 831/2) o pow. 0,5600 ha położona w miejscowości Sitaniec Błonie, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZA1Z/00011394/4.

Suma oszacowania wynosi 594 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 396 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 59 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A 95 1020 5356 0000 1102 0007 6711.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zamościu mieszczącym się pod adresem: , 22-400 Zamość.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Andrzej Szcząchor

Image things

Zamość , Lubelskie

6 380 950 zł | 1,00 m2

  • cena: 6 380 950 zł
  • 6 380 950 za m2
Image things

Hrubieszów , Lubelskie

64 667 zł | 3 pokoje | 47,38 m2 | 4 piętro

  • cena: 64 667 zł
  • 1 365 za m2
Image things

Milejów , Lubelskie

204 002 zł | 1,00 m2

  • cena: 204 002 zł
  • 204 002 za m2