Ostrowiec Świętokrzyski, Świętokrzyskie

Dom | 270 075 zł | 107,19 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

omornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Zygmunt Jarosiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-03-2019 o godz. 12:45 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim z siedzibą przy Kościuszki 1, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, pokój sala nr 9, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy Migdałowa 1, 27-400 Ostrowiec Św., dla której Sąd Rejonowy w Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1O/00038100/6.
Opis nieruchomości:
Zabudowana nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Ostrowiec Św. przy ul. Migdałowej 1 na działce o numerze ewidencyjnym 1/28. Grunt posiada powierzchnię 401 m2, natomiast powierzchnia użytkowa jednorodzinnego budynku mieszkalnego wynosi 107,19 m2. Dla nieruchomości w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. założono księgę wieczystą o numerze: KI1O/00038100/6.

Suma oszacowania wynosi 360 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 270 075,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 010,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 50 1020 2674 0000 2102 0003 2631.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 11:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Zygmunt Jarosiński

Image things

Kielce , Świętokrzyskie

144 975 zł | 2 pokoje | 48,10 m2

  • cena: 144 975 zł
  • 3 014 za m2
Image things

Makoszyn , Świętokrzyskie

294 478 zł | 164,00 m2

  • cena: 294 478 zł
  • 1 796 za m2
Image things

Skarżysko-Kamienna , Świętokrzyskie

107 625 zł | 2 pokoje | 57,80 m2 | 3 piętro

  • cena: 107 625 zł
  • 1 862 za m2